ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือประพฤติมิชอบ


วิธีการ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ส่งจดหมายทางไปรษณีย์/โทรศัพท์
10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 039 311 170
Facebook / Messenger / Q&A
Benchamarachuthit Chanthaburi School
โทรสาร/อีเมล
โทรสาร 039 313 555, อีเมล chan.benja@bj.ac.th

แจ้งเรื่องร้องเรียน


ข้อมูลเชิงสถิติ


OPEN HOUSE 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด