การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT : Open Data Integrity and Transparency Assessment)


ข้อ
ข้อมูล
ฝ่ายรับผิดชอบ
ตำแหน่งข้อมูล
O1
โครงสร้างการบริหารงาน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
O2
ข้อมูลผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
O3
บทบาท อำนาจหน้าที่
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
O4
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
O5
ข้อมูลการติดต่อ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
O6
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
O7
ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
O8
Q&A
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
O9
Social Network
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
O10
แผนดำเนินงานประจำปี
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
O11
รายงานการดำเนินงานประจำปี (รอบ 6 เดือน)
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
O12
รายงานการดำเนินงานประจำปี
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
O13
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ทุกฝ่าย
O14
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ทุกฝ่าย
O15
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ทุกฝ่าย
O16
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ทุกฝ่าย
O17
E-Service
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
O18
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
O19
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
O20
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
O21
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
O22
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
O23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
O24
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
O25
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
O26
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
O27
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
O28
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
O29
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
O30
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
O31
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบประจำปี
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
O32
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
O33
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
O34
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
O35
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
O36
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
O37
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
O38
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
O39
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
O40
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
O41
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
O42
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
O43
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
OPEN HOUSE 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด