การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT : Open Data Integrity and Transparency Assessment)


ข้อ
รายการ
ข้อมูล
O1
โครงสร้างการบริหารงาน
O2
ข้อมูลผู้บริหาร
O3
บทบาท อำนาจหน้าที่
O4
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O5
ข้อมูลการติดต่อ
O6
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
O7
ข่าวประชาสัมพันธ์
O8
Q&A
O9
Social Network
O10
แผนดำเนินงานประจำปี
O11
รายงานการดำเนินงานประจำปี (รอบ 6 เดือน)
O12
รายงานการดำเนินงานประจำปี
O13
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17
E-Service
O18
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
O20
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O24
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O25
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ
O30
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ
O31
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบประจำปี
O32
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th