ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ระบียบ ข้อบังคับ วินัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ศุกร์ ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
แชร์

 

ระบียบ ข้อบังคับ วินัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

==========================================================

ฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์

มีหน้าที่วางแผนงานปกครอง ดูแลให้ความช่วยเหลือให้ความอบอุ่น ให้ความปลอดภัยแก่นักเรียนในขณะที่อยู่ในโรงเรียน ประสานงานกับผู้ปกครอง ร่วมกันแก้ปัญหาของนักเรียน

ให้อยู่ใน ระเบียบวินัยของโรงเรียน มีความประพฤติดี มีวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนเป็นพลเมืองดี มีคุณภาพตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

==========================================================เข้าชม : 409

 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน 5 รายการล่าสุด

      รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ (การเงิน) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 10 / พ.ค. / 2562
      กำหนดการพิธีถวายตัวและปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 17 / เม.ย. / 2562
      นักเรียนชั้น ม.6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 รายวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม 4 / เม.ย. / 2562
      นักเรียนชั้น ม.3 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 รายวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม 4 / เม.ย. / 2562
      รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561 2 / เม.ย. / 2562


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th