สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/นวัตกรรมและเทคโนโลยี ผู้พัฒนาผลงาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.พรดาว อังคะหิรัญ, นายกุลบุรุษ เซอร์เกอร์

ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

นายชวนากร อรรฆยจินดา ชั้น ม.6/5

รางวัลชมเชยการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ปลอดภัยไม่ใช้ยาเสพติด" ระดับชั้น ม.4-6

น.ส.อัจฉราพรรณ บุญล้อม นักเรียนชั้น ม.6/9

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหนึ่งนักเรียนหนึ่งความรู้เทคโนโลยี : One Child One Knowledge งานแสดงผลงาน SSSS2021 ปีการศึกษา 2564

นางสาวณัฐฎี วุฒิเกตุ นักเรียนชั้น ม.6

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหนึ่งนักเรียนหนึ่งความรู้เทคโนโลยี : One Child One Knowledge งานแสดงผลงาน SSSS2020 ปีการศึกษา 2563

นายชัชณล ภูพาดสี นักเรียนชั้น ม.6

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ Google Sites ในหัวข้อ COVID-19 ประจำปี 2563

1.นายณทรรศน์ โปษยาอนุวัตร์ 2.นางสาวรวิวรรณ หนองบัว ชั้น ม.6/11

ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) : ไทม์แมชชีนเกมการ์ดเรียงลำดับเหตุการณ์ตามเส้นเวลาด้วยนานาศักราช

1.นายณทรรศน์ โปษยาอนุวัตร์ 2.นายรัชชานนท์ อินสุข 3.นายพีระพัฒน์ พันธุยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11

Motion Infographic : แผ่นดินไหว

นายณทรรศน์ โปษยาอนุวัตร์ และ น.ส.รวิวรรณ หนองบัว ชั้น ม.5/11

ผลงาน/โครงงาน/นวัตกรรมของนักเรียน

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

โครงงานการพัฒนาเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาของนักเรียนชั้น ม.5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์กราฟิก

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ผลงานนักเรียน BJ HISTORY HUB เพจให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

ตราสัญลักษณ์วาระครบ ๙ รอบ ๑๐๘ ปี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4->

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด