ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์เครือข่ายคุณธรรมด้านกฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
 

Search   

      
    กฎหมายคือ...
เราสามารถพิจารณากฎหมายแยกออกได้เป็น สองประการคือ การพิจารณากฎหมายในแง่เนื้อหาหรือเนื้อความ และการพิจารณากฎหมายในแง่วิธีการบัญญัติ และมีการแบ่งระบบกฎหมาย ลำดับขั้นของกฎหมาย หน้าที่ของกฎหมายและประเภทของกฎหมาย
• ในแง่เนื้อความ อาจกล่าวได้ว่ากฎหมายเป็นกฎทีสถาบัน หรือผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น.....
 

• ทางเว็บไซต์ได้อัพเดทข้อกฎหมายน่ารู้แล้ว !!
• กิจกรรมจัดประกวดเว็บไซต์ศูนย์เครือข่ายคุณธรรมด้านกฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
• อบรมการสร้างเครือข่าย 1 : 1
• เปิด Blog แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกฎหมาย
• สามารถชมภาพพิธีการเปิดศูนย์เครือข่ายคุณธรรมด้านกฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา    ได้แล้ว

 
 
 

1: สคบ. กับ สัญญาเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์
โดย คุณพิทยา ลำยอง
รายละเอียดโดยย่อ: สัญญากู้ยืมเงินที่เป็นสัญญาสำเร็จรูปที่ธนาคารทำขึ้นฝ่ายเดียวนั้นสัญญากู้ยืมเงิน ที่เป็นสัญญาสำเร็จรูปที่ธนาคารทำขึ้นฝ่ายเดียวนั้น สัญญากู้ยืมเงินที่เป็นสัญญาสำเร็จรูปที่ธนาคารทำขึ้นฝ่ายเดียวนั้น สัญญากู้ยืมเงินที่เป็นสัญญาสำเร็จรูปที่ธนาคารทำขึ้นฝ่ายเดียวนั้น ฯลฯ...

2: เมื่อเด็กหรือเยาวชนถูกดำเนินคดีอาญา
โดย คุณพิทยา ลำยอง
รายละเอียดโดยย่อ: ทุกวันนี้ เราจะได้ยินข่าวคราวการกระทำผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชนมากขึ้น ทุกวันนี้ เราจะได้ยินข่าวคราวการกระทำผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชนมากขึ้น การจับ คุมขัง ตรวจค้นตัวบุคคล หรือกระทำการใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวจะกระทำได้ก็แต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย แต่ยังมีปัญหาในวิธีการและขั้นตอนที่จะนำมาปฎิบัติต่อเด็กและเยาวชน...

3: กฎหมายยาเสพติดและบทลงโทษ
โดย คุณพิทยา ลำยอง
รายละเอียดโดยย่อ: ปัจจุบันปัญหายาเสพติดได้แผ่ขยายวงกว้างไปทั่วทุกหนแห่ง ปัจจุบันปัญหายาเสพติดได้แผ่ขยายวงกว้างไปทั่วทุกหนแห่ง ก่อให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคม ทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมครอบครัว มีข่าวการจับกุม ข่าวเภทภัยของยาเสพติดให้เห็นทุกวันทางทีวี...

4: ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
โดย คุณพิทยา ลำยอง
รายละเอียดโดยย่อ: ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ มนุษย์ได้คิดค้นนวัตรกรรมใหม่ๆ ขึ้นมากมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน แม้แต่ "เงินตรา" ซึ่งนับถือกันว่าเป็นพระเจ้า ก็ยังมีการเปลี่ยนรูปลักษณ์จากกระดาษธนบัตรกลายมาเป็นการ์ดแข็งๆเพียงใบเดียวแต่ทรงคุณค่ามหาศาล ...

:::: อ่านต่อที่นี่ครับ  ::::

 

 
ถามตอบปัญหากฎหมาย
คำพิพากษาศาลฎีกา
บทความกฎหมาย
กฎหมายสำหรับประชาชน แนะนำหนังสือ
ภาษากฎหมาย
ข่าวสารกฎหมาย
สุภาษิตกฎหมายไทย
รวมประมวลกฏหมาย
นามกฎหมายใหม่
ตัวบทกฎหมาย
รวมเวบไซต์กฎหมาย
ดาวน์โหลดกฎหมาย
เบอร์ติดต่อหน่วยงานฯแผ่นพับความรู้กฎหมาย
 
 
สำนักราชกิจจานุเบกษา
ศาลปกครอง
ศาลรัฐธรรมนูญ
สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมคุมประพฤติ
สภาทนายความ
เนติบัณฑิตยสภา
กระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม
เว็บกฎหมายดอทคอม
คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมาย
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
 

 

 

 

   
 

ศูนย์เครือข่ายคุณธรรมด้านกฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

create & design by Mr.Warakorn Buaphuean , Benchamarachuthit School Chanthaburi