105th Anniversary Benchamarachuthit Chanthaburi, 6th September 2016
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2454 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
Vision: Manage the qualitative education with the creation of opportunities through the participative administration to the world-class standard.
วิสัยทัศน์: มุ่งมั่นจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เน้นการสร้างโอกาส และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม สู่มาตรฐานสากล

ข่าวล่าสุด:
ดาวน์โหลดใบโอนค่าเล่าเรียน ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ ประจำภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2560 - ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดและนำหลักฐานการโอนมายื่นให้กับทางโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียนเพื่อดำเนินการต่อไป ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 กำหนดการพิธีรับประทานประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาฯ ชั้น ม.๓ และ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้ดูแลระบบ รายงานผลการสอบข้อสอบกลาง ชั้น ม.1 และ ม.2 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ผู้ดูแลระบบ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ รายงานตัวในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ผู้ดูแลระบบ

ถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศกัมพูชา

วันที่ 16-18 มี.ค. 2560 [ ผู้ดูแลระบบ ]

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

วันที่ 13 มี.ค. 2560 [ ผู้ดูแลระบบ ]

ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก

วันที่ 7 มีนาคม 2560 [ ผู้ดูแลระบบ ]

ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก

วันที่ 6 มีนาคม 2560 [ ผู้ดูแลระบบ ]

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 1 มี.ค. 2560 [ ผู้ดูแลระบบ ]