106th Anniversary Benchamarachuthit Chanthaburi, 6th September 2017
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2454 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
Vision: Manage the qualitative education with the creation of opportunities through the participative administration to the world-class standard.
วิสัยทัศน์: มุ่งมั่นจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เน้นการสร้างโอกาส และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม สู่มาตรฐานสากล

ข่าวล่าสุด:
การจัดงานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ครั้งที่ ๕ ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรืือง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มอำนวยการ ประกาศผลการสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ผู้ดูแลระบบ ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ตารางสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2559 มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มอำนวยการ

ถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เบญจมฯ สานฝัน เยาวชนไทยรักสิ่งแวดล้อม

วันที่ 29 ธ.ค. 2559 [ ผู้ดูแลระบบ ]

โครงการสำรวจข้อมูลโภชนาการและการประเมินพฤติกรรมสุขภาพวัยรุ่น

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 [ ผู้ดูแลระบบ ]

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนประชาสัมพันธ์และนักเรียนรางวัลเคมีระดับชาติ

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 [ ผู้ดูแลระบบ ]

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 [ ผู้ดูแลระบบ ]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

วันที่ 14-18 ธ.ค. 2559 [ ผู้ดูแลระบบ ]