กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสทรงครองราชสมบัติครบ ๖๘ ปี ผ่านทางแอพพลิเคชั่น WAVEYE
แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
รายชื่อครูที่ปรึกษาและห้องโฮมรูม
ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ม.๑,๓,๔ สอบวันที่ ๒๓,๒๕,๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ และ ม.๒,๕,๖ สอบวันที่ ๒๒,๒๔,๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ [ ผู้ดูแลระบบ ]
10 / ก.ย. / 2557
กำหนดการวันกำเนิดโรงเรียน ครบรอบ ๑๐๓ ปี เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
วันศุกร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ [ ผู้ดูแลระบบ ]
27 / ส.ค. / 2557
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ [ กลุ่มอำนวยการ ]
8 / ส.ค. / 2557
ผู้บริหารและครูโรงเรียนเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ [ ผู้ดูแลระบบ ]
13 / ก.ย. / 2557
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม.๑๗
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ [ ผู้ดูแลระบบ ]
10 / ก.ย. / 2557
พิธีบวงสรวงถวายราชสดุดี รัชกาลที่ ๕, รัชกาลที่ ๖ พิธีสมโภชน์องค์พระเกี้ยว และมอบทุนการศึกษาเนื่องในวันกำเนิดโรงเรียน ๑๐๓ ปี
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ [ ผู้ดูแลระบบ ]
8 / ก.ย. / 2557