กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประกาศเรื่อง กำหนดเป้าหมายการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗
แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
รายชื่อครูที่ปรึกษาและห้องโฮมรูม
ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
กำหนดการสอบปลายภาค และประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ ๑ , กำหนดการเปิดและกำหนดเวลาเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ ผู้ดูแลระบบ ]
18 / ก.ย. / 2557
ประกาศเรื่อง กำหนดเป้าหมายการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ ผู้ดูแลระบบ ]
15 / ก.ย. / 2557
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ม.๑,๓,๔ สอบวันที่ ๒๓,๒๕,๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ และ ม.๒,๕,๖ สอบวันที่ ๒๒,๒๔,๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ [ ผู้ดูแลระบบ ]
10 / ก.ย. / 2557
งานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติในพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมนิวทราเวลลอดจ์ จังหวัดจันทบุรี [ ผู้ดูแลระบบ ]
30 / ก.ย. / 2557
พิธีแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้บริหาร และคุณครูที่เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๗
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ ผู้ดูแลระบบ ]
20 / ก.ย. / 2557
พิธีบูชาครู ของนักศึกษารักษาดินแดน (ร.ด.) เนื่องในโอกาสครูรัฐภูมิ ทองวิสูง เกษียณอายุราชการ
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ ผู้ดูแลระบบ ]
19 / ก.ย. / 2557