Countdown to ASEAN Community : 31 ธันวาคม 2558

 
กำหนดการวันกำเนิดโรงเรียน ครอบรอบ 104 ปี เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 4 กันยายน 2558 [ ผู้ดูแลระบบ ]
2 / ก.ย. / 2558
ประกาศเรื่อง สมทบทุนสร้างพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕
เหรียญพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ รุ่น ๘๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ [ ผู้ดูแลระบบ ]
28 / ส.ค. / 2558
กำหนดการจัดงานมหกรรมวิชาการ "นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในยุคศตวรรษที่ 21" กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย
วันที่ 20-22 สิงหาคม 2558 [ ผู้ดูแลระบบ ]
19 / ส.ค. / 2558
คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 27 สิงหาคม 2558 [ ผู้ดูแลระบบ ]
27 / ส.ค. / 2558
คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม
วันที่ 13 สิงหาคม 2558 [ ผู้ดูแลระบบ ]
14 / ส.ค. / 2558
คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
วันที่ 23 กรกฏาคม 2558 [ ผู้ดูแลระบบ ]
28 / ก.ค. / 2558
 
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [ กลุ่มอำนวยการ ]
27 / ก.ค. / 2558
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ [ กลุ่มอำนวยการ ]
24 / มิ.ย. / 2558
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกฟิสิกส์และวิชาเอกชีววิทยา [ กลุ่มอำนวยการ ]
7 / พ.ค. / 2558
มหกรรมวิชาการ "นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในยุคศตวรรษที่ 21"
กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย วันที่ 20-22 สิงหาคม 2558 [ ผู้ดูแลระบบ ]
25 / ส.ค. / 2558
การเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมวิชาการ 46ICT
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 [ ผู้ดูแลระบบ ]
21 / ส.ค. / 2558
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันที่ 18 สิงหาคม 2558 [ ผู้ดูแลระบบ ]
19 / ส.ค. / 2558
อบรมนายหมู่-รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์
วันที่ 14 สิงหาคม 2558 [ ผู้ดูแลระบบ ]
14 / ส.ค. / 2558
งานสัปดาห์ห้องสมุด (ประกวดร้องเพลง ดาวรุ่งลูกทุ่งเบญจฯ)
วันที่ 13 สิงหาคม 2558 [ ผู้ดูแลระบบ ]
14 / ส.ค. / 2558