Countdown to ASEAN Community : 31 ธันวาคม 2558

 
กำหนดการรับนักเรียนระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประกาศเรื่อง กำหนดเป้าหมายการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
รายชื่อครูที่ปรึกษาและห้องโฮมรูม
ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน Open House "เลือกแผนให้ลูกหลานเปิดบ้านเบญจมฯ" [ กลุ่มอำนวยการ ]
23 / ม.ค. / 2558
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ กลุ่มอำนวยการ ]
22 / ม.ค. / 2558
ตารางสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษเทียงเคียงมาตรฐานสากล (Oxford Online Placement Test)
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ ผู้ดูแลระบบ ]
12 / ม.ค. / 2558
ติว O-Net ม.6
วันที่ 24-25 มกราคม 2558 [ science ]
30 / ม.ค. / 2558
ติวO-Net ม.3
วันที่ 17-18 มาราคม 2558 [ science ]
30 / ม.ค. / 2558
ทัศศึกษาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ม.4/3และ4/4
ในวันที่ 17 มกราคม 2558 [ science ]
30 / ม.ค. / 2558