กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ (Update)
ม.๒, ๕ และ ๖ สอบวันที่ ๒๑, ๒๓, ๒๕ ก.ค. ๕๗
ม.๑, ๓ และ ๔ สอบวันที่ ๒๒, ๒๔, ๒๕ ก.ค. ๕๗
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสทรงครองราชสมบัติครบ ๖๘ ปี ผ่านทางแอพพลิเคชั่น WAVEYE
แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
รายชื่อครูที่ปรึกษาและห้องโฮมรูม
ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
กำหนดการจัดงานวันแม่แห่งชาติปี ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ [ ผู้ดูแลระบบ ]
22 / ก.ค. / 2557
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
ม.๒, ๕ และ ๖ วันที่ ๒๑, ๒๓, ๒๕ ก.ค. ๕๗ - ม.๑, ๓ และ ๔ วันที่ ๒๒, ๒๔, ๒๕ ก.ค. ๕๗ [ ผู้ดูแลระบบ ]
10 / ก.ค. / 2557
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
เรื่อง รับสมัครลูกจัางชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ [ กลุ่มอำนวยการ ]
7 / ก.ค. / 2557
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน EIS
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ [ ผู้ดูแลระบบ ]
19 / ก.ค. / 2557
โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน EIS
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ [ ผู้ดูแลระบบ ]
19 / ก.ค. / 2557
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ [ ผู้ดูแลระบบ ]
19 / ก.ค. / 2557