กำหนดการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสทรงครองราชสมบัติครบ ๖๘ ปี ผ่านทางแอพพลิเคชั่น WAVEYE
แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
รายชื่อครูที่ปรึกษาและห้องโฮมรูม
ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพครูใหม่" ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา (ราชไมตรี) [ ผู้ดูแลระบบ ]
25 / ก.ค. / 2557
กำหนดการจัดงานวันแม่แห่งชาติปี ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ [ ผู้ดูแลระบบ ]
22 / ก.ค. / 2557
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
ม.๒, ๕ และ ๖ วันที่ ๒๑, ๒๓, ๒๕ ก.ค. ๕๗ - ม.๑, ๓ และ ๔ วันที่ ๒๒, ๒๔, ๒๕ ก.ค. ๕๗ [ ผู้ดูแลระบบ ]
10 / ก.ค. / 2557
แถลงข่าวอธิการบดี มสธ. พบสื่อมวลชนและเครือข่าย ณ ศูนย์วิทยาพัฒนา มสธ. จันทบุรี
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ [ ผู้ดูแลระบบ ]
28 / ก.ค. / 2557
โครงการพัฒนาผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
วันที่ ๑๙, ๒๖, ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ [ ผู้ดูแลระบบ ]
28 / ก.ค. / 2557
การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ [ ผู้ดูแลระบบ ]
25 / ก.ค. / 2557