Countdown to ASEAN Community : 31 ธันวาคม 2558

 
ใบโอนและรายละเอียดค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
สามารถโอนผ่านธนาคารได้ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
สอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่การเงิน โทร. ๐๘๑-๘๖๑๒๕๘๙
ประกาศเรื่อง กำหนดเป้าหมายการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗
แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
รายชื่อครูที่ปรึกษาและห้องโฮมรูม
ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประกาศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอกฟิสิกส์) [ กลุ่มอำนวยการ ]
9 / ต.ค. / 2557
ประกาศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอกสังคมศึกษา) [ กลุ่มอำนวยการ ]
9 / ต.ค. / 2557
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน [ กลุ่มอำนวยการ ]
3 / ต.ค. / 2557
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ ทัศนศึกษา ณ พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วันที่ 30 ก.ย. 2557 [ ผู้ดูแลระบบ ]
29 / ต.ค. / 2557
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการผู้บริหารและครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ ผู้ดูแลระบบ ]
2 / ต.ค. / 2557
งานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติในพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมนิวทราเวลลอดจ์ จังหวัดจันทบุรี [ ผู้ดูแลระบบ ]
30 / ก.ย. / 2557