ใบแจ้งชำระเงินค่าเล่าเรียนนักเรียนห้องเรียนปกติ
รายละเอียดค่าเล่าเรียน
ใบแจ้งชำระเงินค่าเล่าเรียนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
รายละเอียดค่าเล่าเรียน
กำหนดการเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.๑ และ ม.๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
การประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๑๐ - ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ [ admin ]
11 / เม.ย. / 2557
การประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๖ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ [ admin ]
11 / เม.ย. / 2557
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 4 ค่าย 5-6
วันที่ 3-9 มีนาคม 2557 [ scicen ]
31 / มี.ค. / 2557
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2557 [ science ]
11 / เม.ย. / 2557
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ประเภทห้องเรียนปกติ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ admin ]
31 / มี.ค. / 2557
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ประเภทห้องเรียนปกติ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ admin ]
31 / มี.ค. / 2557