Countdown to ASEAN Community : 31 ธันวาคม 2558

 
[ใบโอนค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ สำหรับห้องเรียนพิเศษ]
[รายละเอียดค่าเล่าเรียนห้องเรียนพิเศษ และขอให้โอนผ่านธนาคารทุกคน]
[ใบโอนค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ สำหรับห้องเรียนปกติ]
[รายละเอียดค่าเล่าเรียนห้องเรียนปกติ และขอให้โอนผ่านธนาคารทุกคน]
กำหนดการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันที่ ๑๒-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ [ ผู้ดูแลระบบ ]
28 / เม.ย. / 2558
ชุดเครื่องแบบนักเรียน/ชุดพลศึกษาและการปักเครื่องหมายบนเครื่องแบบ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ ผู้ดูแลระบบ ]
17 / เม.ย. / 2558
ปฏิทินกิจกรรมและกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ ผู้ดูแลระบบ ]
17 / เม.ย. / 2558
ผู้อำนวยการและครูมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและรับมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอลชาย
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ [ ผู้ดูแลระบบ ]
18 / ก.พ. / 2558
ผู้บริหารและครูมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนแข่งขันระดับประเทศฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ [ ผู้ดูแลระบบ ]
18 / ก.พ. / 2558
ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนการแข่งขันระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และภาษาไทย
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ [ ผู้ดูแลระบบ ]
11 / ก.พ. / 2558
 
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ กลุ่มอำนวยการ ]
2 / เม.ย. / 2558
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ กลุ่มอำนวยการ ]
30 / มี.ค. / 2558
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ กลุ่มอำนวยการ ]
23 / มี.ค. / 2558
ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๘-๙ เมษายน ๒๕๕๘ [ ผู้ดูแลระบบ ]
10 / เม.ย. / 2558
ภาพคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ เยี่ยมชมโรงเรียน
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ [ ผู้ดูแลระบบ ]
8 / เม.ย. / 2558
ภาพกิจกรรมการรายงานตัวและเลือกห้องเรียนระดับชั้น ม.๔ ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ [ ผู้ดูแลระบบ ]
8 / เม.ย. / 2558
ภาพกิจกรรมการสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ [ ผู้ดูแลระบบ ]
2 / เม.ย. / 2558
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๓๑ จันทบูรเกมส์
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ [ ผู้ดูแลระบบ ]
2 / เม.ย. / 2558