สวัสดีครับนักเรียนและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ
การสร้างภาพงานกราฟิกด้วยโปรแกรม
Adobe Photoshop CS2
ทุกคนสามารถศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนที่ครู
จัดทำไว้ได้ตลอดเวลานะครับ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การแก้ไขสีและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS2 
พัฒนาโดยนายอิทธิพล  เจริญเมือง  ครู ค.ศ. 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
 
ขนาดหน้าจอการแสดงผลที่เหมาะสม 1024x768 พิกเซล + Flash Player V.8 ขึ้นไป