วิดีโอสาธิตการลบริ้วรอย
 

 

 
 

Back Home Menu

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การแก้ไขสีและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS2 
พัฒนาโดยนายอิทธิพล  เจริญเมือง  ครู ค.ศ. 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
 
ขนาดหน้าจอการแสดงผลที่เหมาะสม 1024x768 พิกเซล + Flash Player V.8 ขึ้นไป