การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT : Open Data Integrity and Transparency Assessment)


ลำดับ
ข้อมูล
ฝ่ายรับผิดชอบ
ตำแหน่งข้อมูล
1
โครงสร้าง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2
ข้อมูลผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
3
บทบาท อำนาจหน้าที่
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
4
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
5
ข้อมูลการติดต่อ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
6
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
7
ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
8
Q&A
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
9
Social Network
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
10
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
11
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
12
รายงานการดำเนินงานประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
13
รายงานการดำเนินงานประจำปี 2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
14
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
15
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
16
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
17
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
18
E-Service
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
19
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
20
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
21
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
22
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
23
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
24
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
25
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
26
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
27
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
28
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
29
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
30
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
31
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
32
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
33
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
34
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
35
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
36
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
37
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
38
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
39
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
40
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
41
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
42
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
43
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด