ประวัติโรงเรียน/ที่ตั้ง อาคาร สถานที่ แผนที่โรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน สัญลักษณ์โรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร ทำเนียบบุคลากร ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน แผนการเรียน/ตารางเรียน
 ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
ปีการศึกษา 2561-2565

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ในศตวรรษที่ 21
Benchamarachuthit Chanthaburi School manages education on world-class standard quality through participative administration in the 21st century.


อัตลักษณ์

การเรียนเด่น (Outstanding learning)


เอกลักษณ์

วิชาการเป็นเลิศ (Academic excellence)


วัฒนธรรมองค์กร

สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม สู่ความเป็นเลิศ


ค่านิยม

วิชาการเป็นเลิศ เทิดทูนสถาบัน


พันธกิจ

1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ในศตวรรษที่ 21
2. เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักษ์สิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน


เป้าประสงค์

1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักษ์สิ่งแวดล้อม
3. โรงเรียนบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน


กลยุทธ์

1. พัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา
3. ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานสากล
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
5. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6. สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

OPEN HOUSE 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด