สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/นวัตกรรมและเทคโนโลยี ผู้พัฒนาผลงาน

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหนึ่งนักเรียนหนึ่งความรู้เทคโนโลยี : One Child One Knowledge งานแสดงผลงาน SSSS2021 ปีการศึกษา 2564

นางสาวณัฐฎี วุฒิเกตุ นักเรียนชั้น ม.6

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหนึ่งนักเรียนหนึ่งความรู้เทคโนโลยี : One Child One Knowledge งานแสดงผลงาน SSSS2020 ปีการศึกษา 2563

นายชัชณล ภูพาดสี นักเรียนชั้น ม.6

นวัตกรรมกีฬาลีลาศ FOLLOW ME TO THE RHYTHM - BEGUINE

ครูศักดา สมัครสมาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

รายงานวิจัยการศึกษาปัญหาการดําเนินงานและแนวทางการส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

นางณัฏฐวรรณ ศรีวิจารณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน

รายงานวิจัยการประเมินโครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

นางณัฏฐวรรณ ศรีวิจารณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

รายงานผลการผลิต ใช้ พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ Google Sites ในหัวข้อ COVID-19 ประจำปี 2563

1.นายณทรรศน์ โปษยาอนุวัตร์ 2.นางสาวรวิวรรณ หนองบัว ชั้น ม.6/11

ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) : ไทม์แมชชีนเกมการ์ดเรียงลำดับเหตุการณ์ตามเส้นเวลาด้วยนานาศักราช

1.นายณทรรศน์ โปษยาอนุวัตร์ 2.นายรัชชานนท์ อินสุข 3.นายพีระพัฒน์ พันธุยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11

นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ : กฏหมายน่ารู้ Law and Learn

ครูจิราพร บุญวาที กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Motion Infographic : แผ่นดินไหว

นายณทรรศน์ โปษยาอนุวัตร์ และ น.ส.รวิวรรณ หนองบัว ชั้น ม.5/11

ผลงาน/โครงงาน/นวัตกรรมของนักเรียน

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7->

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด