สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่บทความ/ความรู้ สามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบบทความ/ความรู้ ควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

การจัดการความรู้


หัวข้อ/รายการ ฝ่าย/งาน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

บริหารงานงบประมาณ

วารสารร่มแก้ว ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

บริหารงานงบประมาณ

คู่มือการขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา

งานทะเบียนและวัดผล

รายงาผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินตามภารกิจของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566

บริหารงานงบประมาณ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

บริหารงานบุคคล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

บริหารงานบุคคล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

บริหารงานบุคคล

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2566

บริหารงานงบประมาณ

รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องการและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน)

บริหารงานวิชาการ

รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องการและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)

บริหารงานวิชาการ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

บริหารงานบุคคล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/11->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด