วิสัยทัศน์โรงเรียน ::::: มุ่งมั่นจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เน้นการสร้างโอกาส และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม สู่มาตรฐานสากล (Manage the qualitative education with the creation of opportunities through the participative administration to the world-class standard) ::::: อัตลักษณ์ของโรงเรียน ::::: การเรียนเด่น ::::: เอกลักษณ์ของโรงเรียน ::::: วิชาการเป็นเลิศ :::: สีประจำโรงเรียน ::: : สีฟ้า-เหลือง ::::: ต้นไม้ประจำโรงเรียน ::::: ต้นแก้ว ::::: ปรัชญาโรงเรียน ::::: ปัญญา นะรานัง รัตตะนัง ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน ::::: คุณธรรมประจำโรงเรียน ::::: กตัญญูรู้คุณ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ประวัติโรงเรียน/ที่ตั้ง อาคาร สถานที่ แผนที่โรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน สัญลักษณ์โรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร ทำเนียบบุคลากร ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน แผนการเรียน/ตารางเรียน
         
 

เกี่ยวกับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 

   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เป็นชื่อโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา ชื่อ "เบญจมราชูทิศ" มาจาก - เบญจะ แปลว่า ห้า  - มะ แปลว่า ที่  - ราชา แปลว่า พระเจ้าแผ่นดิน พระมหากษัตริย์  - อุทิศ แปลว่า มอบให้ สละให้ ซึ่ง เมื่อนำมารวมกันจะได้ความหมายว่า สร้างอุทิศแก่พระมหากษัตริย์องค์ที่ 5 ซึ่งก็คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานมาจาก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องจากในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงธรรมการได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดการเรี่ยไรเงินจัดสร้างโรงเรียน มณฑลต่างๆ จึงได้จัดให้มีการเรี่ยไรเงินจัดสร้างโรงเรียนถวายเป็นพระราชกุศล และได้มีการจัดสร้างขึ้น 6 แห่ง ใน 6 มณฑล ได้รับพระราชทานนามว่า "เบญจมราชูทิศ" ทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2456 คือ

 • มณฑลนครศรีธรรมราช คือโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช - เดิมคือ โรงเรียนศรีธรรมราช
 • มณฑลราชบุรี คือโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี - เดิมคือ โรงเรียนตัวอย่างวัดสัตตนารถปริวัตร
 • มณฑลจันทบุรี คือโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
 • มณฑลปัตตานี คือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
 • มณฑลนครสวรรค์ คือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดอุทัยธานี - ได้ยุบรวมกับโรงเรียนอุทัยทวีเวทปัจจุบันคือ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
 • มณฑลปราจิณบุรี คือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดฉะเชิงเทรา - ได้ยุบรวมกับโรงเรียนวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ปัจจุบันคือ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

 ชื่อโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ตามลำดับจากอดีตถึงปัจจุบันดังนี้

 • พ.ศ. 2456 – พ.ศ. 2461 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ มณฑลจันทบุรี
 • พ.ศ. 2462 – พ.ศ. 2473 โรงเรียนประจำมณฑลจันทบุรี “เบญจมราชูทิศ”
 • พ.ศ. 2474 – พ.ศ. 2494 โรงเรียนประจำจังหวัดจันทบุรี “เบญจมราชูทิศ”
 • พ.ศ. 2495 – พ.ศ. 2503 โรงเรียนจันทบุรี “เบญจมราชูทิศ”
 • พ.ศ. 2503 – ปัจจุบัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
เบญจมราชูทิศ จันทบุรี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี  เบญจมราชูทิศ ปัตตานี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ แห่งประเทศไทย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เลขที่ 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์   039-311170, 039-328795, 039-301084, 039-327110  โทรสาร 039-313555    อีเมล์    chan.benja@bj.ac.th  [สำหรับผู้ดูแล]
English