ระบบ E-SERVICE


ที่
รายการ
ฝ่าย/งาน
ลิงก์
1
ระบบสำนักงานดิจิทัล (E-OFFICE)
งานบริหารทั่วไป
2
ระบบจัดทำข้อมูลการพัฒนางาน PA
งานวิชาการ
3
ระบบการเรียนการสอน DLC : Digital Learning Classroom
งานวิชาการ
4
ระบบบริหารจัดการสอบออนไลน์ (Online Exam Management System)
งานวิชาการ
5
ระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
งานวิชาการ
6
ระบบชำระค่าเล่าเรียนออนไลน์ (Payin for student)
งานงบประมาณ
7
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียน (PS School)
งานบุคคล
8
ระบบตรวจสอบผลการเรียนรายภาค (Semester Web)
งานวิชาการ
9
ระบบรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ (BJ Admission)
งานวิชาการ
10
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System)
งานงบประมาณ
11
ระบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
งานงบประมาณ
12
ระบบรายงานการใช้ ผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้
งานวิชาการ
13
ระบบฐานข้อมูลโครงงาน/การศึกษาค้นคว้าอิสระของนักเรียน
งานวิชาการ
14
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
งานวิชาการ
15
ระบบขอคัดสำเนา ก.พ.7/ก.ค.ศ.16
งานบุคคล
16
ระบบสืบค้นเกียรติบัตร
งานวิชาการ
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด