ระบบ E-SERVICE


ที่
รายการ
ฝ่าย/งาน
ลิงก์
1
ระบบสำนักงานดิจิทัล (E-OFFICE)
อำนวยการ
2
ระบบจัดทำข้อมูลการพัฒนางาน PA
งานวิชาการ
3
ระบบการเรียนการสอน DLC : Digital Learning Classroom
งานวิชาการ
4
ระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
งานวิชาการ
5
ระบบชำระค่าเล่าเรียนออนไลน์ (Payin for student)
อำนวยการ
6
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียน (PS School)
งานบุคคล
7
ระบบตรวจสอบผลการเรียนรายภาค (Semester Web)
งานวิชาการ
8
ระบบรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ (BJ Admission)
งานวิชาการ
9
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System)
อำนวยการ
10
ระบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
อำนวยการ
11
ระบบรายงานการใช้ ผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้
งานวิชาการ
12
ระบบฐานข้อมูลโครงงาน/การศึกษาค้นคว้าอิสระของนักเรียน
งานวิชาการ
13
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
งานวิชาการ
14
ระบบขอคัดสำเนา ก.พ.7/ก.ค.ศ.16
งานบุคคล
15
ระบบการรับเอกสารทางการศึกษา (ปพ.1 และ ปพ.7)
งานวิชาการ
16
ระบบสืบค้นเกียรติบัตร
งานวิชาการ
OPEN HOUSE 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด