ระบบ E-SERVICE


ที่
รายการ
ฝ่าย/งาน
ลิงก์
1
ระบบสำนักงานดิจิทัล (E-OFFICE)
อำนวยการ
2
ระบบการเรียนการสอน DLC : Digital Learning Classroom
วิชาการ
3
ระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
วิชาการ
4
ระบบชำระค่าเล่าเรียนออนไลน์ (Payin for student)
อำนวยการ
5
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียน (PS School)
งานบุคคล
6
ระบบตรวจสอบผลการเรียนรายภาค (Semester Web)
วิชาการ
7
ระบบรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ (BJ Admission)
วิชาการ
8
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System)
อำนวยการ
9
ระบบรายงานการใช้ ผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้
วิชาการ
10
ระบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
อำนวยการ
11
ระบบฐานข้อมูลโครงงาน/การศึกษาค้นคว้าอิสระของนักเรียน
วิชาการ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด