ประวัติโรงเรียน/ที่ตั้ง อาคาร สถานที่ แผนที่โรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน สัญลักษณ์โรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร ทำเนียบบุคลากร ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน แผนการเรียน/ตารางเรียน

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

ชั้น/ห้อง
ห้อง
ม.1
           
ม.2
         
ม.3
10            
ม.4
15 16
ม.5
15 16
ม.6

แผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ห้องเรียน แผนการเรียน ข้อมูลเฉพาะ โครงสร้างแผนการเรียน หมายเหตุ
1 MSEP จำนวน 30 คน - ห้องเรียนพิเศษ
2 MSEP จำนวน 30 คน - ห้องเรียนพิเศษ
3 EISP จำนวน 30 คน - ห้องเรียนพิเศษ
4 ICTP จำนวน 30 คน - ห้องเรียนพิเศษ
5 สสวท. จำนวน 30 คน - ห้องเรียนพิเศษ
6 ห้องเรียนปกติ จำนวน 45 คน - ห้องเรียนปกติ
7 ห้องเรียนปกติ จำนวน 45 คน - ห้องเรียนปกติ
8 ห้องเรียนปกติ จำนวน 45 คน - ห้องเรียนปกติ
9 ห้องเรียนปกติ จำนวน 45 คน - ห้องเรียนปกติ
10 ห้องเรียนปกติ จำนวน 45 คน - ห้องเรียนปกติ

แผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ห้องเรียน แผนการเรียน ข้อมูลเฉพาะ โครงสร้างแผนการเรียน หมายเหตุ
1 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ MSEP
2 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ MSEP
3 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ห้องเรียนพิเศษ EISP
4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ห้องเรียนพิเศษ EISP
5 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ห้องเรียนพิเศษ สสวท.
6 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์) ห้องเรียนพิเศษ ICTP
7 ศิลปศาสตร์ (ศิลป์-ภาษา) ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ CEP
8 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ สาธารณสุข ห้องเรียนปกติ
9 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ สาธารณสุข ห้องเรียนปกติ
10 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ไอที (IT) ห้องเรียนปกติ
11 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์กราฟิก (Graphic) ห้องเรียนปกติ
12 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ พาณิชยกรรม/การงานอาชีพ ห้องเรียนปกติ
13 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์/ดนตรีไทย ห้องเรียนปกติ
14 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ดุริยางค์/การขับร้อง ห้องเรียนปกติ
15 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ ห้องเรียนปกติ
16 ศิลปศาสตร์ (ศิลป์-คำณวน) คณิตศาสตร์ ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th