คู่มือ/แนวปฏิบัติ
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

จันทร์ ที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
จำนวนผู้ชม : 188


คู่มือ/แนวปฏิบัติ 5 รายการล่าสุด

      ขั้นตอนการดำเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 15 / พ.ย. / 2564
      "บ.จ. ร่วมใจปลอดภัยร่วมกัน" 26 / มิ.ย. / 2564
      แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 7 / ธ.ค. / 2563
      คู่มือปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 / ก.ย. / 2563
      คู่มือการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 25 / ส.ค. / 2563


แนะนำโรงเรียน 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด