คู่มือ/แนวปฏิบัติ
คู่มือสร้างสุขนิสัยรักษ์สะอาด

อังคาร ที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561


คู่มือสร้างสุขนิสัยรักษ์สะอาด

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


การสร้างสุขนิสัย...รักษ์สะอาด
อาจจะดูว่าเป็นไปได้ยาก และ
จะต้องทําอย่างไร คงจะต้องปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิตประจําวัน ซึ่งอาจจะ
เกิดการต่อต้านหรือปฏิเสธ จริงๆ แล้ว
การสร้างสุขนิสัย...รักษ์สะอาด
ทําได้ไม่ยากเลย เป็นพื้นฐานของการดําเนินชีวิตประจําวัน ถ้าเปรียบกับการ
ทํางานก็คือการทํางานประจํา ที่ต้องทําทุกวัน เพราะเราต้องใช้ชีวิตในการ
กินอยู่ หลับนอน ทํางานอยู่ในสิ่งแวดล้อม ในสังคม ชุมชน ถ้าเราตระหนัก
และทํางานประจําที่เราต้องเผชิญอยู่ทุกวันนี้ ให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
และปราศจากโรค


จำนวนผู้ชม : 506


คู่มือ/แนวปฏิบัติ 5 รายการล่าสุด

      ขั้นตอนการดำเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 15 / พ.ย. / 2564
      "บ.จ. ร่วมใจปลอดภัยร่วมกัน" 26 / มิ.ย. / 2564
      แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 7 / ธ.ค. / 2563
      คู่มือปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 / ก.ย. / 2563
      คู่มือการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 25 / ส.ค. / 2563


แนะนำโรงเรียน 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด