ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบคำร้องขอรับเอกสารทางการศึกษาออนไลน์ (ช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ)

เสาร์ ที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564
แชร์

 

โรงเรียนได้ประกาศให้มีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 มกราคม 2564 งานทะเบียนวัดผลจึงอำนวยความสะดวกในการขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ดังนี้;

 

1. กรอกแบบฟอร์มตาม Link ที่กำหนดให้

   - Link ขอ ปพ. 1 ปพ. 7

   - Link ขอเอกสารทางการศึกษาอื่น

2. ศึกษาขั้นตอนการกรอกในแบบคำร้องขอรับเอกสารทางการศึกษา

3. มีข้อสงสัยติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 039 - 311170 ต่อ 107 ตามวันและเวลาราชการ

 


เข้าชม : 765

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 รายการล่าสุด

       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) 18 / ม.ค. / 2564
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ปรับรูปแบบการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) 12 / ม.ค. / 2564
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและสอบกลางภาคของนักเรียน 7 / ม.ค. / 2564
       แบบคำร้องขอรับเอกสารทางการศึกษาออนไลน์ (ช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ) 2 / ม.ค. / 2564
       ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ปิดการเรียนการสอนและให้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์หรือวิธีการที่เหมาะสม 28 / ธ.ค. / 2563


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th