ประวัติโรงเรียน/ที่ตั้ง อาคาร สถานที่ แผนที่โรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน สัญลักษณ์โรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร ทำเนียบบุคลากร ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน แผนการเรียน/ตารางเรียน

ทำเนียบบุคลากร (ผู้บริหารโรงเรียน)นายสุวรรณ ทวีผล
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


น.ส.ศิรดา พรมเทพ
รองผู้อำนวยการชำนาญการ

นายอภิวัชร์ หาญปราบ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางกนกธร วงษ์จันทร์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางณัฏฐวรรณ ศรีวิจารณ์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th