ประวัติโรงเรียน/ที่ตั้ง อาคาร สถานที่ แผนที่โรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน สัญลักษณ์โรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร ทำเนียบบุคลากร ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน แผนการเรียน/ตารางเรียน

ทำเนียบบุคลากร (ผู้บริหารโรงเรียน)

วิสัยทัศน์ : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ในศตวรรษที่ 21


นายเสนอ นวนกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางกนกธร วงษ์จันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางณัฏฐวรรณ ศรีวิจารณ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

น.ส.ศิรดา พรมเทพ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด