วิสัยทัศน์โรงเรียน ::::: มุ่งมั่นจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เน้นการสร้างโอกาส และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม สู่มาตรฐานสากล (Manage the qualitative education with the creation of opportunities through the participative administration to the world-class standard) ::::: อัตลักษณ์ของโรงเรียน ::::: การเรียนเด่น ::::: เอกลักษณ์ของโรงเรียน ::::: วิชาการเป็นเลิศ :::: สีประจำโรงเรียน ::: : สีฟ้า-เหลือง ::::: ต้นไม้ประจำโรงเรียน ::::: ต้นแก้ว ::::: ปรัชญาโรงเรียน ::::: ปัญญา นะรานัง รัตตะนัง ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน ::::: คุณธรรมประจำโรงเรียน ::::: กตัญญูรู้คุณ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ประวัติโรงเรียน/ที่ตั้ง ๑๐๐ ปีเบญจมราชูทิศ จันทบุรี แผนที่โรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน สัญลักษณ์โรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร ทำเนียบบุคลากร ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน แผนการเรียน/ตารางเรียน
         


ทำเนียบบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

วิทยาศาสตร์
 นายสิรภพ คุ้มพ่วงดี
 ครูผู้ช่วย
วิทยาศาสตร์
 นางพนารัตน์ เอกปัจชา
 ครู คศ.3 (ประธานกลุ่มสาระฯ)
วิทยาศาสตร์
 นางปรินดา อินทสุวรรณ
 ครู คศ.3
วิทยาศาสตร์
 นางอ้อยทิพย์ ต่อสุวรรณ
 ครู คศ.3
วิทยาศาสตร์
 นางองุ่น ทัศนศร
 ครู คศ.3
วิทยาศาสตร์
 นางลำปาง สำราญจิตต์
 ครู คศ.3
วิทยาศาสตร์
 นายไชยณัฐ กมลสุขยืนยง
 ครู คศ.2
วิทยาศาสตร์
 นางสาวบุญจีรา แทนนิกร
 ครู คศ.3
วิทยาศาสตร์
 นางธีรนุช สุพรรณสุด
 ครู คศ.3
วิทยาศาสตร์
 นางสาววันทนา งามสุภาพ
 ครู คศ.2
วิทยาศาสตร์
 นายมานะศักดิ์ พลซื่อ
 ครู คศ.3
วิทยาศาสตร์
 นางสาวนายิกา สันทารุนัย
 ครู คศ.1
วิทยาศาสตร์
 นางธิติมา สิงห์ไชย
 ครู คศ.1
วิทยาศาสตร์
 นางสาวณภาส์ณัฐ จำปาบุรี
 ครูผู้ช่วย
วิทยาศาสตร์
 นายสุวิทย์ โพธิจักร์
 ครู คศ.1
วิทยาศาสตร์
 นางพงค์นุช พูลสมบัติ
 ครู คศ.3
วิทยาศาสตร์
 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ
 ครูผู้ช่วย
วิทยาศาสตร์
 นางสาววัชราภรณ์ เมตุลา
 ครูผู้ช่วย
วิทยาศาสตร์
 นางสาวรัตนาภรณ์ พลวัน
 ครูผู้ช่วย
วิทยาศาสตร์
 นางประภัสสร ไขแสง
 ครู คศ.1
วิทยาศาสตร์
 นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว
 ครูผู้ช่วย
วิทยาศาสตร์
 นางดวงกมล รักษ์สุจริต
 ครู คศ.1
วิทยาศาสตร์
 นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล
 ครู คศ.3
วิทยาศาสตร์
 นายสักรินทร์ นาคินทร์
 ครูอัตราจ้าง
วิทยาศาสตร์
 นางสาวเบ็ญจวรรณ แก้วคุณงาม
 ครูอัตราจ้าง
วิทยาศาสตร์
 นายเอกชัย เปี่ยมวิมล
 ครูอัตราจ้าง
วิทยาศาสตร์
 นางสาวทิพวัลย์ อัตถาหาร
 ครูอัตราจ้าง
วิทยาศาสตร์
 นางสาวสร้อยทิพย์ เกษมสุขสกุณี
 ครูอัตราจ้าง
วิทยาศาสตร์
 Mr.Jay Ylasjas Caser
 ครูอัตราจ้าง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


เบญจมราชูทิศ จันทบุรี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี  เบญจมราชูทิศ ปัตตานี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ แห่งประเทศไทย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เลขที่ 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์   039-311170, 039-328795, 039-301084, 039-327110  โทรสาร 039-313555    อีเมล์    chan.benja@bj.ac.th  [สำหรับผู้ดูแล]
English