ประวัติโรงเรียน/ที่ตั้ง อาคาร สถานที่ แผนที่โรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน สัญลักษณ์โรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร ทำเนียบบุคลากร ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน แผนการเรียน/ตารางเรียน

ทำเนียบบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

วิทยาศาสตร์
 นางสาววารินทร์ ศรีตะลาลัย  ครูผู้ช่วย
วิทยาศาสตร์
 นางสาวฐิรนันท์ เทพจิตร์  ครูผู้ช่วย
วิทยาศาสตร์
 นางสาววนิสา สุขประเสริฐ  ครูผู้ช่วย
วิทยาศาสตร์
 นางสาวสุกฤตา โสมล  ครูผู้ช่วย
วิทยาศาสตร์
 นายสมหมาย ศรีพงษ์  ครูผู้ช่วย
วิทยาศาสตร์
 นายจุมพล ภักวิลัย  ครูผู้ช่วย
วิทยาศาสตร์
 นายศิวดล วิวัฒน์กิจเลิศ  ครู คศ.2
วิทยาศาสตร์
 นางสาวสุมาลี ภัทรเบญจพล  ครู คศ.3
วิทยาศาสตร์
 นายบริสุทธิ์ สะเดา  ครู คศ.2
วิทยาศาสตร์
 นางจันทิมา แสงทอง  ครู คศ.2
วิทยาศาสตร์
 นางวราภรณ์ ปฏิโค  ครู คศ.2
วิทยาศาสตร์
 นายสิรภพ คุ้มพ่วงดี  ครูผู้ช่วย
วิทยาศาสตร์
 นางพนารัตน์ เอกปัจชา  ครู คศ.3 (ประธานกลุ่มสาระฯ)
วิทยาศาสตร์
 นางปรินดา อินทสุวรรณ  ครู คศ.3
วิทยาศาสตร์
 นางอ้อยทิพย์ ต่อสุวรรณ  ครู คศ.3
วิทยาศาสตร์
 นางองุ่น ทัศนศร  ครูอัตราจ้าง
วิทยาศาสตร์
 นางลำปาง สำราญจิตต์  ครู คศ.3
วิทยาศาสตร์
 นายไชยณัฐ กมลสุขยืนยง  ครู คศ.2
วิทยาศาสตร์
 นางสาวบุญจีรา แทนนิกร  ครู คศ.3
วิทยาศาสตร์
 นางธีรนุช สุพรรณสุด  ครู คศ.3
วิทยาศาสตร์
 นางสาววันทนา งามสุภาพ  ครู คศ.3
วิทยาศาสตร์
 นายมานะศักดิ์ พลซื่อ  ครูอัตราจ้าง
วิทยาศาสตร์
 นางสาวนายิกา สันทารุนัย  ครู คศ.1
วิทยาศาสตร์
 นางธิติมา สิงห์ไชย  ครู คศ.2
วิทยาศาสตร์
 นางสาววรานิษฐ์ โสภาอนันต์วัฒน์  ครู คศ.1
วิทยาศาสตร์
 นายสุวิทย์ โพธิจักร์  ครู คศ.2
วิทยาศาสตร์
 นางพงค์นุช พูลสมบัติ  ครู คศ.3
วิทยาศาสตร์
 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ  ครู คศ.1
วิทยาศาสตร์
 นางกุลภัสสร์ สายทอง  ครู คศ.2
วิทยาศาสตร์
 นางสาวสุรีรัตน์ ว่องไว  ครู คศ.1
วิทยาศาสตร์
 นางดวงกมล รักษ์สุจริต  ครู คศ.1
วิทยาศาสตร์
 นางสาวสุรัชนี ภัทรเบญจพล  ครู คศ.3
วิทยาศาสตร์
 นางสาวเบ็ญจวรรณ แก้วคุณงาม  ครูผู้ช่วย
วิทยาศาสตร์
 Mr.Jay Ylasjas Caser  ครูอัตราจ้าง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th [สำหรับผู้ดูแล]