ประวัติโรงเรียน/ที่ตั้ง อาคาร สถานที่ แผนที่โรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน สัญลักษณ์โรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร ทำเนียบบุคลากร ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน แผนการเรียน/ตารางเรียน

ทำเนียบบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

วิทยาศาสตร์
 น.ส.บุญยานุช อนันต์  ครูอัตราจ้าง
วิทยาศาสตร์
 นายภูชิต วิเชียรฉาย  ครูอัตราจ้าง
วิทยาศาสตร์
 นายณรงศักดิ์ สาลี  ครู คศ.1
วิทยาศาสตร์
 น.ส.สุวนิตย์ บุญเพ็ง  ครูผู้ช่วย
วิทยาศาสตร์
 นายสุรเชษฐ พัฒใส  ครู คศ.2
วิทยาศาสตร์
 น.ส.ศิริรัตน์ ตอพล  ครู คศ.1
วิทยาศาสตร์
 น.ส.ศจิกา ท่าพริก  ครูอัตราจ้าง
วิทยาศาสตร์
 น.ส.วารินทร์ ศรีตะลาลัย  ครูผู้ช่วย
วิทยาศาสตร์
 น.ส.ฐิรนันท์ เทพจิตร์  ครูผู้ช่วย
วิทยาศาสตร์
 น.ส.วนิสา สุขประเสริฐ  ครูผู้ช่วย
วิทยาศาสตร์
 น.ส.สุกฤตา โสมล  ครู คศ.1
วิทยาศาสตร์
 นายสมหมาย ศรีพงษ์  ครูผู้ช่วย
วิทยาศาสตร์
 นายจุมพล ภักวิลัย  ครูผู้ช่วย
วิทยาศาสตร์
 นายศิวดล วิวัฒน์กิจเลิศ  ครู คศ.2
วิทยาศาสตร์
 น.ส.สุมาลี ภัทรเบญจพล  ครู คศ.3
วิทยาศาสตร์
 นายบริสุทธิ์ สะเดา  ครู คศ.3
วิทยาศาสตร์
 นางจันทิมา แสงทอง  ครู คศ.2
วิทยาศาสตร์
 นางวราภรณ์ ปฏิโค  ครู คศ.2
วิทยาศาสตร์
 นายสิรภพ คุ้มพ่วงดี  ครูผู้ช่วย
วิทยาศาสตร์
 นางพนารัตน์ เอกปัจชา  ครู คศ.3 (ประธานกลุ่มสาระฯ)
วิทยาศาสตร์
 นางปรินดา อินทสุวรรณ  ครู คศ.3
วิทยาศาสตร์
 นางองุ่น ทัศนศร  ครูอัตราจ้าง
วิทยาศาสตร์
 นางลำปาง สำราญจิตต์  ครู คศ.3
วิทยาศาสตร์
 นายไชยณัฐ กมลสุขยืนยง  ครู คศ.2
วิทยาศาสตร์
 น.ส.บุญจีรา แทนนิกร  ครู คศ.3
วิทยาศาสตร์
 นางธีรนุช สุพรรณสุด  ครู คศ.3
วิทยาศาสตร์
 น.ส.วันทนา งามสุภาพ  ครู คศ.3
วิทยาศาสตร์
 นายมานะศักดิ์ พลซื่อ  ครูอัตราจ้าง
วิทยาศาสตร์
 น.ส.นายิกา สันทารุนัย  ครู คศ.1
วิทยาศาสตร์
 นางธิติมา ประคองทรัพย์  ครู คศ.2
วิทยาศาสตร์
 น.ส.วรานิษฐ์ โสภาอนันต์วัฒน์  ครู คศ.1
วิทยาศาสตร์
 นายสุวิทย์ โพธิจักร์  ครู คศ.2
วิทยาศาสตร์
 นางพงค์นุช พูลสมบัติ  ครู คศ.3
วิทยาศาสตร์
 น.ส.จุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ  ครู คศ.1
วิทยาศาสตร์
 นางกุลภัสสร์ สายทอง  ครู คศ.2

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th [สำหรับผู้ดูแล]