ประวัติโรงเรียน/ที่ตั้ง อาคาร สถานที่ แผนที่โรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน สัญลักษณ์โรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร ทำเนียบบุคลากร ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน แผนการเรียน/ตารางเรียน

ทำเนียบบุคลากรนางพนารัตน์ เอกปัจชา
ครู คศ.3 (ประธานกลุ่มสาระฯ)

นายณรงศักดิ์ สาลี
ครู คศ.1

นางดวงกมล รักษ์สุจริต
ครู คศ.1

น.ส.สุรีรัตน์ ว่องไว
ครู คศ.1

น.ส.วรานิษฐ์ โสภาอนันต์วัฒน์
ครู คศ.1

น.ส.สุกฤตา โสมล
ครู คศ.1

น.ส.ศิริรัตน์ ตอพล
ครู คศ.1

นายสุรเชษฐ พัฒใส
ครู คศ.2

นายศิวดล วิวัฒน์กิจเลิศ
ครู คศ.2

นางกุลภัสสร์ สายทอง
ครู คศ.2

นางวราภรณ์ ปฏิโค
ครู คศ.2

นางจันทิมา แสงทอง
ครู คศ.2

น.ส.จุฑารัตน์ ศรีประเสริฐ
ครู คศ.2

นายสุวิทย์ โพธิจักร์
ครู คศ.2

นางธิติมา ประคองทรัพย์
ครู คศ.2

น.ส.นายิกา สันทารุนัย
ครู คศ.2

นายไชยณัฐ กมลสุขยืนยง
ครู คศ.2

นายบริสุทธิ์ สะเดา
ครู คศ.3

น.ส.สุมาลี ภัทรเบญจพล
ครู คศ.3

น.ส.สุรัชนี ภัทรเบญจพล
ครู คศ.3

นางพงค์นุช พูลสมบัติ
ครู คศ.3

น.ส.วันทนา งามสุภาพ
ครู คศ.3

นางธีรนุช สุพรรณสุด
ครู คศ.3

น.ส.บุญจีรา แทนนิกร
ครู คศ.3

นางลำปาง สำราญจิตต์
ครู คศ.3

นางปรินดา อินทสุวรรณ
ครู คศ.3

นายสิรภพ คุ้มพ่วงดี
ครูผู้ช่วย

น.ส.สุวนิตย์ บุญเพ็ง
ครูผู้ช่วย

นายจุมพล ภักวิลัย
ครูผู้ช่วย

น.ส.เบ็ญจวรรณ แก้วคุณงาม
ครูผู้ช่วย

นายสมหมาย ศรีพงษ์
ครูผู้ช่วย

น.ส.วนิสา สุขประเสริฐ
ครูผู้ช่วย

น.ส.ฐิรนันท์ เทพจิตร์
ครูผู้ช่วย

น.ส.วารินทร์ ศรีตะลาลัย
ครูผู้ช่วย

นายทัศณัยฐ์ พันธ์กูล
ครูผู้ช่วย

น.ส.ศจิกา ท่าพริก
ครูอัตราจ้าง

นายภูชิต วิเชียรฉาย
ครูอัตราจ้าง

น.ส.บุญยานุช อนันต์
ครูอัตราจ้าง

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th [สำหรับเจ้าหน้าที่]