วิทยาศาสตร์ฯ
ได้รับการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยี OBEC CONTENT CENTER สพม.จันทบุรี ตราด

จันทร์ ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

จำนวนผู้ชม : 21


วิทยาศาสตร์ฯ 5 รายการล่าสุด

      ได้รับการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยี OBEC CONTENT CENTER สพม.จันทบุรี ตราด 5 / ก.ย. / 2565
      รางวัลชนะเลิศ ผลงานนวัตกรรมหรือผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ IS กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022 24 / ส.ค. / 2565
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับดีเยี่ยม การแข่งขันผลงานนวัตกรรมของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022 22 / ส.ค. / 2565
      รางวัลชนะเลิศ 1 การแข่งขันผลงานแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของครูผู้สอนระดับชั้น ม.ปลาย กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022 22 / ส.ค. / 2565
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับดีเด่น การแข่งขันผลงานแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของครูผู้สอนระดับชั้น ม.ต้น กิจกรรม SESA CHAN-TRAT 2022 22 / ส.ค. / 2565


OPEN HOUSE 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด