ผลงานครู
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การผสมหนึ่งลักษณะ โดยใช้เทคนิค 4G เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้โจทย์ปัญหาอย่างยั่งยืนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อังคาร ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560


ชื่อผู้วิจัย  :  นายสุรเชษฐ   พัฒใส

ชื่อเรื่อง   :  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การผสมหนึ่งลักษณะ โดยใช้เทคนิค 4G   

                 เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้โจทย์ปัญหาอย่างยั่งยืน

                 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา  :  ภาคเรียนที่ 1/2560

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การผสมหนึ่งลักษณะ โดยใช้เทคนิค 4G สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง การผสมหนึ่งลักษณะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้        3)ศึกษาความพึงพอใจต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา เรื่อง การผสมหนึ่งลักษณะ โดยใช้เทคนิค 4G

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  จำนวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีวิทยา เรื่อง การผสมหนึ่งลักษณะ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้นำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง หลังจากจบการเรียนการสอน ในแต่ละหัวข้อ ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหัวข้อนั้นๆ ทันที และเมื่อเรียนจบบทเรียนเรื่องดังกล่าวแล้ว ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ หลังจากนั้นจึงนำคะแนนที่ได้จากการทำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบมาคำนวณ หาประสิทธิภาพของชุดการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย () , ร้อยละ และ t – test

ผลการวิจัยปรากฏว่า 1)ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การผสมหนึ่งลักษณะ โดยใช้เทคนิค 4G  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.59/81.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3)นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.42จำนวนผู้ชม : 748


ผลงานครู 5 รายการล่าสุด

      รายงานผลการผลิต ใช้ พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 5 / ธ.ค. / 2562
      เว็บไซต์รายวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ระดับชั้น ม.6 14 / พ.ย. / 2562
      ห้องเรียนดิจิทัลแห่งยุคศตวรรษที่ 21 (Digital Learning Classroom of the 21st Century) รายวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยศึกษาปีที่ 5 28 / พ.ค. / 2562
      รายงานผลการผลิต ใช้ พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 25 / มี.ค. / 2562
      บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาระบบหุ่นยนต์เบื้องต้น (ง20224) เรื่องการสร้างหุ่นยนต์เก็บลูกปิงปอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 / ก.ค. / 2561


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th