ผลงานนักเรียน
ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) : ไทม์แมชชีนเกมการ์ดเรียงลำดับเหตุการณ์ตามเส้นเวลาด้วยนานาศักราช

อังคาร ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563


โครงงานไทม์แมชชีน : เกมการ์ดเรียงลำดับเหตุการณ์ตามเส้นเวลาด้วยนานาศักราช

Time Machine: Event Ordering Card Game through Different Eras on Historical Timeline


เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

(Independent Study : IS) ด้วยทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่อาชีพและการมีงานทำ

จัดทำโดย

นายณทรรศน์ โปษยาอนุวัตร์

นายรัชชานนท์ อินสุข

นายพีระพัฒน์ พันธุยา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11

ครูที่ปรึกษาการจัดทำโครงงาน

คุณครูพรทิพย์ สุทธิเจริญ

ประจำปี 2563

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1จำนวนผู้ชม : 1121


ผลงานนักเรียน 5 รายการล่าสุด

      รางวัลชมเชยการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย 7 / ม.ค. / 2565
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย 30 / พ.ย. / 2564
      ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 15 / พ.ย. / 2564
      รางวัลชมเชยการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ปลอดภัยไม่ใช้ยาเสพติด" ระดับชั้น ม.4-6 12 / พ.ย. / 2564
      รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหนึ่งนักเรียนหนึ่งความรู้เทคโนโลยี : One Child One Knowledge งานแสดงผลงาน SSSS2021 ปีการศึกษา 2564 11 / ก.ย. / 2564


แนะนำโรงเรียน 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด