ผลงานนักเรียน
ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) : ไทม์แมชชีนเกมการ์ดเรียงลำดับเหตุการณ์ตามเส้นเวลาด้วยนานาศักราช

อังคาร ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563


โครงงานไทม์แมชชีน : เกมการ์ดเรียงลำดับเหตุการณ์ตามเส้นเวลาด้วยนานาศักราช

Time Machine: Event Ordering Card Game through Different Eras on Historical Timeline


เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

(Independent Study : IS) ด้วยทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่อาชีพและการมีงานทำ

จัดทำโดย

นายณทรรศน์ โปษยาอนุวัตร์

นายรัชชานนท์ อินสุข

นายพีระพัฒน์ พันธุยา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11

ครูที่ปรึกษาการจัดทำโครงงาน

คุณครูพรทิพย์ สุทธิเจริญ

ประจำปี 2563

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1จำนวนผู้ชม : 827


ผลงานนักเรียน 5 รายการล่าสุด

      รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ Google Sites ในหัวข้อ COVID-19 ประจำปี 2563 27 / ธ.ค. / 2563
      ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) : ไทม์แมชชีนเกมการ์ดเรียงลำดับเหตุการณ์ตามเส้นเวลาด้วยนานาศักราช 20 / ต.ค. / 2563
      Motion Infographic : แผ่นดินไหว 12 / ธ.ค. / 2562
      ผลงาน/โครงงาน/นวัตกรรมของนักเรียน 5 / ธ.ค. / 2562
      โครงงานการพัฒนาเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาของนักเรียนชั้น ม.5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์กราฟิก 18 / ก.ย. / 2562


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด