ประวัติโรงเรียน/ที่ตั้ง อาคาร สถานที่ แผนที่โรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน สัญลักษณ์โรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร ทำเนียบบุคลากร ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน แผนการเรียน/ตารางเรียน
 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี


ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ริมคีรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางณัฏฐวรรณ ศรีวิจารณ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ/งบประมาณ

นายเปรมศักดิ์ บุบผามาลาสกุล
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวปาณิรสา สารสิทธิ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ที่
ชื่อ
นามสกุล
ปีที่รับตำแหน่ง
ปีที่พ้นตำแหน่ง
ตำแหน่ง
1
นายพูล
(ไม่มีนามสกุล)
2454
2457
ครูใหญ่
2
นายพร
(ไม่มีนามสกุล)
2457
2458
ครูใหญ่
3
นายภูน
(ไม่มีนามสกุล)
2458
2459
ครูใหญ่
4
ขุนสุทธิวาท
(เล็ก)
2459
2460
ครูใหญ่
5
นายเสน
สุขะกาศี
2460
2463
ครูใหญ่
6
ขุนอาจดรุณวุฒิ
2463
2466
ครูใหญ่
7
ขุนจงจัดนิสสัย
(สนิท ศตะกูรมะ)
2466
2471
ครูใหญ่
8
ขุนอภิรมจรรยา
(ชัย อภิชัยสิริ)
2471
2473
ครูใหญ่
9
นายจรูญ
แจ่มเจริญ
2473
2479
ครูใหญ่
10
นายสุนันท์
ทศานนท์
2479
2483
ครูใหญ่
11
ขุนวรศาสนดรุณกิจ
(ฝ้าย บุญเลี้ยง)
2483
2486
ครูใหญ่
12
นายวิจิตร
หิรัญรัศ
2486
2487
ครูใหญ่
13
นายพิษณุ
ชัชวาลย์ปรีชา
2487
2493
ครูใหญ่
14
นายบัญญัติ
ศุภเสน
2493
2495
ครูใหญ่
15
นายสอาด
บุญสืบสาย
2495
2502
ครูใหญ่
16
นายสุด
น้ำหอม
2502
2504
ครูใหญ่
17
นายชัยวัฒน์
วรรณรัตน์
2504
2525
ผู้อำนวยการโรงเรียน
18
นายบุญเปี่ยม
เวชรักษ์
2525
2528
ผู้อำนวยการโรงเรียน
19
นายเอก
วรรณทอง
2528
2535
ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 9
20
นายโสภณ
ไทรเมฆ
2535
2538
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21
นายสุรพงศ์
ซื่อตรง
2538
2543
ผู้อำนวยการโรงเรียน
22
นายดุษฎี
โทบุราณ
2543
2551
ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 9
23
ดร.มาโนช
กล้องเจริญ
2551
2556
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24
นายวิลิศ
สกุลรัตน์
2556
2561
ผู้อำนวยการโรงเรียน
25
นายศิริพงศ์
พงษ์ดี
2561
2562
ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 9
26
นายสุวรรณ
ทวีผล
2562
2564
ผู้อำนวยการโรงเรียน
27
นายเสนอ
นวนกระโทก
2564
2565
ผู้อำนวยการโรงเรียน
28
ว่าที่ร้อยตรีสมชาย
ริมคีรี
2565
ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด