ระบบ E-SERVICE


ที่
รายการ
ฝ่าย/งาน
ลิงก์
ระบบสำนักงานดิจิทัล (E-OFFICE)
งานบริหารทั่วไป
ระบบจัดทำข้อมูลการพัฒนางาน PA
งานวิชาการ
ระบบการเรียนการสอน DLC : Digital Learning Classroom
งานวิชาการ
ระบบบริหารจัดการสอบออนไลน์ (Online Exam Management System)
งานวิชาการ
ระบบชำระค่าเล่าเรียนออนไลน์ (Payin for student)
งานงบประมาณ
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียน (PS School)
งานบุคคล
ระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
งานวิชาการ
ระบบตรวจสอบผลการเรียนรายภาค (Semester Web)
งานวิชาการ
ระบบรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ (BJ Admission)
งานวิชาการ
ระบบเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนออนไลน์ (Online Election System)
งานบุคคล
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System)
งานงบประมาณ
ระบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
งานงบประมาณ
ระบบรายงานการใช้ ผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้
งานวิชาการ
ระบบฐานข้อมูลโครงงาน/การศึกษาค้นคว้าอิสระของนักเรียน
งานวิชาการ
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
งานวิชาการ
ระบบขอคัดสำเนา ก.พ.7/ก.ค.ศ.16
งานบุคคล
ระบบสืบค้นเกียรติบัตร
งานวิชาการ
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด