ระบบ E-SERVICE


ที่
รายการ
ฝ่าย/งาน
ลิงก์
ระบบสำนักงานดิจิทัล (E-OFFICE)
บริหารงานงบประมาณ
ระบบการขอใช้ห้องประชุม/ห้องโสตทัศนศึกษา
บริหารงานทั่วไป
ระบบจัดทำข้อมูลการพัฒนางาน PA
บริหารงานบุคคล
ระบบการเรียนการสอน DLC : Digital Learning Classroom
บริหารงานวิชาการ
ระบบบริหารจัดการสอบออนไลน์ (Online Exam Management System)
บริหารงานวิชาการ
ระบบชำระค่าเล่าเรียนออนไลน์ (Payin for student)
บริหารงานงบประมาณ
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียน (PS School)
บริหารงานบุคคล
ระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
บริหารงานวิชาการ
ระบบตรวจสอบผลการเรียนรายภาค (Semester Web)
บริหารงานวิชาการ
ระบบรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ (BJ Admission)
บริหารงานวิชาการ
ระบบเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนออนไลน์ (Online Election System)
บริหารงานบุคคล
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System)
บริหารงานงบประมาณ
ระบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
บริหารงานงบประมาณ
ระบบรายงานการใช้ ผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้
บริหารงานวิชาการ
ระบบฐานข้อมูลโครงงาน/การศึกษาค้นคว้าอิสระของนักเรียน
บริหารงานวิชาการ
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
บริหารงานวิชาการ
ระบบขอคัดสำเนา ก.พ.7/ก.ค.ศ.16
บริหารงานบุคคล
ระบบสืบค้นเกียรติบัตร
บริหารงานวิชาการ
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด