ประวัติโรงเรียน/ที่ตั้ง อาคาร สถานที่ แผนที่โรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน สัญลักษณ์โรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร ทำเนียบบุคลากร ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน แผนการเรียน/ตารางเรียน
 ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
ประจำปี 2566-2570

วิสัยทัศน์ (Vision)

สถานศึกษาคุณภาพพิเศษ วิชาการเลิศล้ำ ก้าวนำเทคโนโลยี มีคุณธรรม สู่อนาคตที่ยั่งยืน (Administrates premium school through excellent academic, modern technology, moral practices to the sustainable development.)


อัตลักษณ์ (Identity)

การเรียนเด่น (Prominent learning)


เอกลักษณ์ (Uniqueness)

วิชาการเป็นเลิศ (Academic excellence)


วัฒนธรรมองค์กร (Corporate culture)

สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม สู่ความเป็นเลิศ


ค่านิยม (Popularity)

วิชาการเป็นเลิศ เทิดทูนสถาบัน


พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ มีความสามารถ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน มีความพร้อมสู่อาชีพ
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองต่อผู้เรียน ให้มีความสามารถ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่อาชีพ
3. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน
4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้นําทางวิชาการ
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม และกระบวนการบริหาร OBECQA
7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
8. พัฒนาภาคีเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา


เป้าประสงค์ (Goal)

1. ผู้เรียนมีศักยภาพ มีความสามารถ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และ ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันมีความพร้อมสู่อาชีพ
2. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาสนองต่อผู้เรียน ให้มีความสามารถ มีความเป็นเลิศทาง วิชาการและเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่อาชีพ
3. สถานศึกษามกีารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพเอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน
4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้นําทางวิชาการ
5. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา
6. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน เป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
7. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม และกระบวนการบริหาร OBECQA
8. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
9. สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศกึษา


กลยุทธ์ (Strategy)

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันมีความพร้อมสู่อาชีพ
2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
3. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการศกึษา
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา


โครงการหลัก

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน มีความพร้อมสู่อาชีพ
2. พัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
3. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษา
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา

คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด