ประวัติโรงเรียน/ที่ตั้ง อาคาร สถานที่ แผนที่โรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน สัญลักษณ์โรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร ทำเนียบบุคลากร ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน แผนการเรียน/ตารางเรียน

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567

ชั้น
ห้อง
ม.1
           
ม.2
         
ม.3
           
ม.4
ม.5
ม.6

แผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ห้องเรียน แผนการเรียน ข้อมูลเฉพาะ โครงสร้าง หมายเหตุ
1 MSEP วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ
2 MSEP วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ
3 EISP บูรณาการภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ
4 ICTP เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้องเรียนพิเศษ
5 สสวท. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ห้องเรียนพิเศษ
6 ห้องเรียนปกติ - - ห้องเรียนปกติ
7 ห้องเรียนปกติ - - ห้องเรียนปกติ
8 ห้องเรียนปกติ - - ห้องเรียนปกติ
9 ห้องเรียนปกติ - - ห้องเรียนปกติ
10 ห้องเรียนปกติ - - ห้องเรียนปกติ

แผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ห้องเรียน แผนการเรียน ข้อมูลเฉพาะ โครงสร้าง หมายเหตุ
1 MSEP วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ
2 MSEP วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ
3 EISP บูรณาการภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ
4 EISP บูรณาการภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ
5 สสวท. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ห้องเรียนพิเศษ
6 ICTP เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้องเรียนพิเศษ
7 CEP ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ
8 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ สาธารณสุข ห้องเรียนปกติ
9 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ สาธารณสุข ห้องเรียนปกติ
10 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเรียนปกติ
11 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์กราฟิก ห้องเรียนปกติ
12 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ พาณิชยกรรม ห้องเรียนปกติ
13 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์/ดนตรีไทย/ดนตรีสากล ห้องเรียนปกติ
14 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ดุริยางค์/การขับร้อง ห้องเรียนปกติ
15 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ ห้องเรียนปกติ
16 ศิลปศาสตร์ - คำนวณ คณิตศาสตร์/สังคมศึกษา/พลศึกษา ห้องเรียนปกติ
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด