ประวัติโรงเรียน/ที่ตั้ง อาคาร สถานที่ แผนที่โรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน สัญลักษณ์โรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร ทำเนียบบุคลากร ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน แผนการเรียน/ตารางเรียน
 

สัญลักษณ์โรงเรียน

เครื่องหมายประจำโรงเรียน
ตราพระเกี้ยว และเลขห้าไทย
ปรัชญาโรงเรียน
ปญฺญา นรานํ รตฺนํ ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน
สีประจำโรงเรียน
ฟ้า - เหลือง
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นแก้ว
อักษรชื่อย่อโรงเรียน
บ.จ.
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
การเรียนเด่น
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
วิชาการเป็นเลิศ
เพลงประจำโรงเรียน มาร์ชเบญจมราชูทิศ จันทบุรี
วัฒนธรรมของโรงเรียน สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม สู่ความเป็นเลิศ
คุณธรรมประจำโรงเรียน กตัญญูรู้คุณ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ค่านิยมประจำโรงเรียน วิชาการเป็นเลิศ เทิดทูนสถาบัน
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด