ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือประพฤติมิชอบ


วิธีการ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ส่งจดหมายทางไปรษณีย์/โทรศัพท์
10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 039 311 170
Facebook / Messenger / Q&A
Benchamarachuthit Chanthaburi School
โทรสาร/อีเมล
โทรสาร 039 313 555, อีเมล chan.benja@bj.ac.th

Q & A


คำถาม (Question)
คำตอบ (Answer)
Q1
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย อย่างไร
ระดับชั้น ม.1-3 ระดับชั้นละ 10 ห้องเรียน (ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ) และ ม.4-6 ระดับชั้นละ 16 ห้องเรียน (ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ)
Q2
โรงเรียนมีระบบการบริหารสถานศึกษาอย่างไร
มีระบบการบริหารสถานศึกษาแบ่งเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ และฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Q3
โรงเรียนเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เมื่อใด
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ตามปฏิทินการรับสมัครของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการที่กำหนด (ช่วงเดือน ก.พ. - มี.ค.)

คำแนะนำการแจ้งเรื่องร้องเรียน


1. กรุณากรอกข้อมูลของผู้แจ้ง ที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับและยืนยันการกล่าวหาร้องเรียน โดยข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด
2. เรื่องที่ต้องการแจ้ง ซึ่งแสดงถึงข้อกล่าวหาในการกระทำความผิด
3. บรรยายพฤติการณ์การกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาอย่างละเอียด โดยแจ้งวันเวลาที่กระทำความผิด รายละเอียดการกระทำความผิด พร้อมอ้างอิงพยานและหลักฐานที่สามารถยืนยันหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด