กฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาดูงาน ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิ์ได้รับพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างการลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏบัติงานวิจัย

อังคาร ที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
จำนวนผู้ชม : 93


กฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ 5 รายการล่าสุด

      พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 28 / ส.ค. / 2566


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด