กฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สพฐ.

อังคาร ที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
จำนวนผู้ชม : 97


กฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ 5 รายการล่าสุด

      พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 28 / ส.ค. / 2566


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด