ประวัติโรงเรียน/ที่ตั้ง อาคาร สถานที่ แผนที่โรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน สัญลักษณ์โรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร ทำเนียบบุคลากร ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน แผนการเรียน/ตารางเรียน

ทำเนียบบุคลากร (ผู้บริหารโรงเรียน)

วิสัยทัศน์ : สถานศึกษาคุณภาพพิเศษ วิชาการเลิศล้ำ ก้าวนำเทคโนโลยี มีคุณธรรม สู่อนาคตที่ยั่งยืน


ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ริมคีรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
chan.benja@bj.ac.th
039311170 ต่อ 882


นางณัฏฐวรรณ ศรีวิจารณ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
natthawan@bj.ac.th
039311170 ต่อ 101

นายศักดิ์ระพี นกน้อย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
chan.benja@bj.ac.th
039311170 ต่อ 205

นายเปรมศักดิ์ บุบผามาลาสกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
chan.benja@bj.ac.th
039311170 ต่อ 104

น.ส.ปาณิรสา สารสิทธิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
chan.benja@bj.ac.th
039311170 ต่อ 108
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด