โรงเรียน/ผู้บริหาร
เกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ในการนำผลการประเมิน RT, NT และ O-NET ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564

อังคาร ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

จำนวนผู้ชม : 330


โรงเรียน/ผู้บริหาร 5 รายการล่าสุด

      ขอแสดงความยินดี นายศักดิ์ระพี นกน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ได้รับรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566 โดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัรยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ในงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการบริหารสู่ 16 / ก.พ. / 2567


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด