วิทยาศาสตร์ฯ
โครงงานการพัฒนาเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาของนักเรียนชั้น ม.5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์กราฟิก

พุธ ที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562


เว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูอิสริยา คำรอด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


เว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูพรทิพย์ หอมขจร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์