สังคมศึกษาฯ
ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) : ไทม์แมชชีนเกมการ์ดเรียงลำดับเหตุการณ์ตามเส้นเวลาด้วยนานาศักราช

อังคาร ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563


โครงงานไทม์แมชชีน : เกมการ์ดเรียงลำดับเหตุการณ์ตามเส้นเวลาด้วยนานาศักราช

Time Machine: Event Ordering Card Game through Different Eras on Historical Timeline


เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

(Independent Study : IS) ด้วยทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่อาชีพและการมีงานทำ

จัดทำโดย

นายณทรรศน์ โปษยาอนุวัตร์

นายรัชชานนท์ อินสุข

นายพีระพัฒน์ พันธุยา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11

ครูที่ปรึกษาการจัดทำโครงงาน

คุณครูพรทิพย์ สุทธิเจริญ

ประจำปี 2563

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1จำนวนผู้ชม : 2014


สังคมศึกษาฯ 5 รายการล่าสุด

      รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน การเรียนรู้มหาธีรราชปรัชญา ผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 7 / ก.พ. / 2567


คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด