สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/นวัตกรรมและเทคโนโลยี ผู้พัฒนาผลงาน

รายงานผลการผลิต ใช้ พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

เว็บไซต์รายวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ระดับชั้น ม.6

ครูพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ห้องเรียนดิจิทัลแห่งยุคศตวรรษที่ 21 (Digital Learning Classroom of the 21st Century) รายวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยศึกษาปีที่ 5

ครูธนเดช ลี้เลิศธนกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายงานผลการผลิต ใช้ พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาระบบหุ่นยนต์เบื้องต้น (ง20224) เรื่องการสร้างหุ่นยนต์เก็บลูกปิงปอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูชญาณัฏฐ์ คำรอด (ครู คศ.2)

การปรับปรุงบุคลิกภาพการพูดหน้าชั้นเรียนให้น่าสนใจ (10 วิธีพูดให้น่าสนใจ)

ครูอุราวรรณ เรืองจรูญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ทรัพยากรสารสนเทศ รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (I 20201)

ครูธารดี กลิ่นสุนทร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายงานผลการผลิต ใช้ พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ห้องเรียนยุคใหม่สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้น ม.3

ครูกุลกัลยา อยู่ศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ห้องเรียนดิจิทัลแห่งยุคศตวรรษที่ 21 (Digital Classroom of the 21st Century) รายวิชาเทคโนโลยี (ง32102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูธนเดช ลี้เลิศธนกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เกมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาศิลปะ เรื่องประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย

โดยครูรุ้งระวี บุญโยประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การผสมหนึ่งลักษณะ โดยใช้เทคนิค 4G เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้โจทย์ปัญหาอย่างยั่งยืนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูสุรเชษฐ พัฒใส กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2->
  • Previous
  • 1
  • 2
  • Next

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th