สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่บทความ/ความรู้ สามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบบทความ/ความรู้ ควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

คู่มือการปฏิบัติงาน


หัวข้อ/รายการ ฝ่าย/งาน

คู่มือการปฏิบัติงาน ขอบข่ายและหน้าที่กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนเสริมสร้างและเผชิญเหตุเพื่อความปลอดภัยสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

บริหารงานทั่วไป

คู่มือการเบิก-จ่ายเงิน

บริหารงานงบประมาณ

แผนเผชิญเหตุ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

บริหารงานทั่วไป

ขั้นตอนการดำเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

งานประกันคุณภาพการศึกษา

"บ.จ. ร่วมใจปลอดภัยร่วมกัน"

บริหารงานทั่วไป

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

บริหารงานวิชาการ

คู่มือปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บริหารงานงบประมาณ

คู่มือการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ขั้นตอนการใช้บริการระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน Google Apps

บริหารงานวิชาการ

คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563

บริหารงานทั่วไป

คู่มือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาฯ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด