สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่บทความ/ความรู้ สามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบบทความ/ความรู้ ควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

คู่มือการปฏิบัติงาน


หัวข้อ/รายการ ฝ่าย/งาน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

บริหารงานบุคคล

การขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรม/ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566

บริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานจัดการเรื่องร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ

บริหารงานบุคคล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี งบประมาณ 2566

บริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบฝ่ายบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2566

บริหารงานบุคคล

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

บริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบฝ่ายบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2566

บริหารงานวิชาการ

คู่มือการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปีการศึกษา 2566

บริหารงานทั่วไป

คู่มือการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ปีการศึกษา 2566

บริหารงานงบประมาณ

คู่มือการปฏิบัติงาน ขอบข่ายและหน้าที่งานแนะแนว ปีการศึกษา 2566

งานแนะแนว

คู่มือการปฏิบัติงาน ขอบข่ายและหน้าที่กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คู่มือการปฏิบัติงาน ขอบข่ายและหน้าที่กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด