เกี่ยวกับชื่อโรงเรียน


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เป็นชื่อโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา ชื่อ  "เบญจมราชูทิศ" มาจาก เบญจะ แปลว่า ห้า  - มะ แปลว่า ที่  - ราชา แปลว่า พระเจ้าแผ่นดิน พระมหากษัตริย์  - อุทิศ แปลว่า มอบให้ สละให้ ซึ่งเมื่อนำมารวมกันจะได้ความหมายว่า สร้างอุทิศแก่พระมหากษัตริย์องค์ที่ 5 ซึ่งก็คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องจากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงธรรมการได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดการเรี่ยไรเงินจัดสร้างโรงเรียน มณฑลต่าง ๆ จึงได้จัดให้มีการเรี่ยไรเงินจัดสร้างโรงเรียนถวายเป็นพระราชกุศลและได้มีการจัดสร้างขึ้น 6 แห่ง ใน 6 มณฑล ได้รับพระราชทานนามว่า "เบญจมราชูทิศ" ทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2456 คือ
 • มณฑลนครศรีธรรมราช คือโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช - เดิมคือ โรงเรียนศรีธรรมราช
 • มณฑลราชบุรี คือโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี - เดิมคือ โรงเรียนตัวอย่างวัดสัตตนารถปริวัตร
 • มณฑลจันทบุรี คือโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
 • มณฑลปัตตานี คือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
 • มณฑลนครสวรรค์ คือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดอุทัยธานี - ได้ยุบรวมกับโรงเรียนอุทัยทวีเวทปัจจุบันคือ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
 • มณฑลปราจิณบุรี คือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดฉะเชิงเทรา - ได้ยุบรวมกับโรงเรียนวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ปัจจุบันคือ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

 ชื่อโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ตามลำดับจากอดีตถึงปัจจุบันดังนี้

 • พ.ศ. 2456 – พ.ศ. 2461 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ มณฑลจันทบุรี
 • พ.ศ. 2462 – พ.ศ. 2473 โรงเรียนประจำมณฑลจันทบุรี “เบญจมราชูทิศ”
 • พ.ศ. 2474 – พ.ศ. 2494 โรงเรียนประจำจังหวัดจันทบุรี “เบญจมราชูทิศ”
 • พ.ศ. 2495 – พ.ศ. 2503 โรงเรียนจันทบุรี “เบญจมราชูทิศ”
 • พ.ศ. 2503 – ปัจจุบัน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด