วิสัยทัศน์โรงเรียน ::::: มุ่งมั่นจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เน้นการสร้างโอกาส และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม สู่มาตรฐานสากล (Manage the qualitative education with the creation of opportunities through the participative administration to the world-class standard) ::::: อัตลักษณ์ของโรงเรียน ::::: การเรียนเด่น ::::: เอกลักษณ์ของโรงเรียน ::::: วิชาการเป็นเลิศ :::: สีประจำโรงเรียน ::: : สีฟ้า-เหลือง ::::: ต้นไม้ประจำโรงเรียน ::::: ต้นแก้ว ::::: ปรัชญาโรงเรียน ::::: ปัญญา นะรานัง รัตตะนัง ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน
ข่าวประกาศ
Admission/รัตรง
กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๕๘ [ admin ]
กิจกรรมวันสุนทรภู่ [ admin ]
อบรมเชิงปฏิบัติการ อย. น้อย [ admin ]
อบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ พัฒนาศักยภาพครูสู่ศตรรวษที่ ๒๑ ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จันทบุรี [ admin ]
พิธีมอบเข็มพระเกี้ยวนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ [ admin ]
กิจกรรม You can do it [ admin ]
ค่ายธรรมะนักเรียนชั้น ม.๔/๙-๔/๑๖ ณ วัดคมบาง [ admin ]
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ [ admin ]
ค่ายธรรมะนักเรียน ชั้น ม.๔/๑-๔/๘ ณ วัดคมบาง [ admin ]
ประกวดแข่งขันการเดินสวนสนามลูกเสือที่โรงเรียนอนุบาล จันทบุรี [ admin ]
กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ [ admin ]
10 / มิ.ย. / 2558
กำหนดการจัดกิจกรรม “วันพี่สู่น้อง” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ [ admin ]
27 / พ.ค. / 2558
ประกาศขอยกเลิกการมารับชุดพิธีการ
วันที่12 พฤษภาคม 2558 ขอยกเลิกการมารับชุดพิธีการทั้ง ม.1 และ ม.4 วันที่ 14 และ 15 พฤษภาคม 2558 วันปฐมนิเทศให้สวมชุดนักเรียน [ amnuykan ]
11 / พ.ค. / 2558
ขอเลื่อนการรับชุดพิธีการ
แจ้งผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกท่าน [ amnuykan ]
7 / พ.ค. / 2558
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ม.๑ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และ ม.๔ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ [ admin ]
6 / พ.ค. / 2558
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของโรงเรียนเป็น chan.benja@bj.ac.th
สำหรับใช้ติดต่อหน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานราชการในนามของโรงเรียน [ admin ]
27 / มี.ค. / 2557
กำหนดการรับเงินโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ [ admin ]
5 / มี.ค. / 2557
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางทะเลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วันที่ศุกร์ 15 พฤศจิกายน 2556 [ science ]
8 / พ.ย. / 2556
เชิญชวนครูและบุคลากรสมัครบริการอีเมลภายใต้โดเมนของโรงเรียน
โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มในลิ้งค์ข้างล่าง [ admin ]
31 / ส.ค. / 2556
แจ้งเปลี่ยนแปลง User ผู้ใช้งาน Internet ภายใน รร.
[ admin ]
8 / มิ.ย. / 2556
ค่ายแนะแนวรัฐศาสตร์ครั้งที่ 1 (POL-Camp#1)
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [ advisor ]
29 / มิ.ย. / 2558
โควตาศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี [ advisor ]
24 / มิ.ย. / 2558
ค่ายต้นกล้าวืศวกรรมชีวการแพทย์ ครั้งที่ 2
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง [ advisor ]
24 / มิ.ย. / 2558
ค่ายอยากเป็นหมอ ครั้งที่ 25
ค่ายของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ advisor ]
10 / มิ.ย. / 2558
ค่ายโปรแกรมเมอร์
ค่าย JPC หรือค่ายสานฝันน้อง ม. ปลาย สู่สายอาชีพโปรแกรมเมอร์ บางมด ครั้งที่ 11 [ advisor ]
8 / มิ.ย. / 2558
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ [ amnuykan ]
24 / มิ.ย. / 2558
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกฟิสิกส์และวิชาเอกชีววิทยา [ amnuykan ]
7 / พ.ค. / 2558
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ amnuykan ]
2 / เม.ย. / 2558
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ amnuykan ]
30 / มี.ค. / 2558
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ amnuykan ]
23 / มี.ค. / 2558
คนดี โรงเรียนเด่น
ผลงานนักเรียน
ผู้อำนวยการและครูมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและรับมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอลชาย [ admin ]
คนเก่งภาษาไทยได้รับรางวัลหลายรายการ [ thai ]
ผลสอบโครงการทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2555 [ science ]
ผู้บริหารและครูมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนแข่งขันระดับประเทศฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ [ admin ]
การแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC2011) [ computer ]
ผลงานวิชาการ, ผลงานครู - อาจารย์
เอกสารประกอบการเรียน ชุดศาสนาน่ารู้ สู่ประชาคมอาเซียน รายวิชาศาสนาสากล (ส30212) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 [admin]
นางศิริรัตน์ สิทธิปัญญา ตำแหน่ง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 [admin]
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คำศัพท์วิชาภาษาอังกฤษ ม.4 (อ 31101 - 31102) [internation]
โดยครูสำเนา เจริญพงษ์ (ครูแมว)
วิดีโอการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดย อ.เปรมศักดิ์ บุพผามาลาสกุล [admin]
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คู่มือการสร้างบทเรียนอีเลิร์นนิ่งด้วยอีฟร้อนท์ (eFront) [admin]
จัดทำโดยครูธนเดช ลี้เลิศธนกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระความรู้
 
   
::::: Link น่าสนใจ
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 National Institute of Multimedia Education (NIME), Japan
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 มหาวิทยาลัยรังสิต
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 มหาวิทยาลัยศิลปากร
 มหาวิทยาลัยมหิดล
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 มหาวิทยาลัยบูรพา
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 The Institute of APEC Collabolative education, The Republic of Korea
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 MIT OCW, USA
 UNESCO BANGKOK
 Gwangju-Jeonnam University e-Learning Research & Support Center, The Republic of Korea
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
 Hanyang Cyber University, The Republic of Korea
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 Tokai University
กองวิจัยตลาดแรงงาน
afs AFS Intercultural Program
Thailand
เบญจมราชูทิศ จันทบุรี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี  เบญจมราชูทิศ ปัตตานี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ แห่งประเทศไทย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เลขที่ 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์   039-311170, 039-328795, 039-301084, 039-327110  โทรสาร 039-313555    อีเมล์    chan.benja@bj.ac.th  [สำหรับผู้ดูแล]
English