วิสัยทัศน์โรงเรียน ::::: ดีเด่นวิชาการ สืบสานความเป็นไทย ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล Excelling in Academic Preserving Thai-ness Stepping up to International Standards ::::: อัตลักษณ์ของโรงเรียน ::::: การเรียนเด่น ::::: เอกลักษณ์ของโรงเรียน ::::: วิชาการเป็นเลิศ :::: สีประจำโรงเรียน ::: : สีฟ้า-เหลือง ::::: ต้นไม้ประจำโรงเรียน ::::: ต้นแก้ว ::::: ปรัชญาโรงเรียน ::::: ปัญญา นะรานัง รัตตะนัง ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
Admission/รัตรง
การประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ [ admin ]
การประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ [ admin ]
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 4 ค่าย 5-6 [ scicen ]
รองฯ นงนุช อสัมภินวงศ์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น [ admin ]
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ [ admin ]
ภาพกิจกรรมการประเมินของคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 [ admin ]
ภาพกิจกรรมการประเมินของคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 [ admin ]
กิจกรรมต้อนรับและการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 [ admin ]
"โอกาส ทางเลือก แผนการเรียน เพื่อลูกรัก" เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 [ admin ]
การแสดงคอนเสิร์ตของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับโรงเรียนมัธยมนิวทาวน์ ประเทศสิงคโปร์ [ admin ]
กิจกรรมทัศนศึกษาและค่ายคอมพิวเตอร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ICTP (ม.4-ม.6) ณ จังหวัดเพชรบุรี [ computer ]
การแข่งขันกีฬา เนื่องในวันครู ศูนย์กีฬา โรงเรียนศรียานุสรณ์ [ admin ]
กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือและเนตรนารี ชั้น ม.3 ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี [ admin ]

แจ้งเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของโรงเรียนเป็น chan.benja@bj.ac.th
สำหรับใช้ติดต่อหน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานราชการในนามของโรงเรียน [ admin ]
27 / มี.ค. / 2557
กำหนดการรับเงินโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ [ admin ]
5 / มี.ค. / 2557
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางทะเลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วันที่ศุกร์ 15 พฤศจิกายน 2556 [ science ]
8 / พ.ย. / 2556
เชิญชวนครูและบุคลากรสมัครบริการอีเมลภายใต้โดเมนของโรงเรียน
โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มในลิ้งค์ข้างล่าง [ admin ]
31 / ส.ค. / 2556
แจ้งเปลี่ยนแปลง User ผู้ใช้งาน Internet ภายใน รร.
[ admin ]
8 / มิ.ย. / 2556
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2557 [ science ]
11 / เม.ย. / 2557
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ประเภทห้องเรียนปกติ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ admin ]
31 / มี.ค. / 2557
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ประเภทห้องเรียนปกติ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ admin ]
31 / มี.ค. / 2557
ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ admin ]
20 / มี.ค. / 2557
กำหนดการรับเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ (อุปกรณ์การเรียน)
ประกาศ ณ 18 มีนาคม 2557 [ math ]
18 / มี.ค. / 2557
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รับตรง [ advisor ]
24 / ธ.ค. / 2556
โรงเรียนจ่าทหารอากาศ
รับตรง [ advisor ]
24 / ธ.ค. / 2556
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
รับตรง [ advisor ]
24 / ธ.ค. / 2556
มหาวิทยาลัยศิลปากร
โรงการรับตรง [ advisor ]
24 / ธ.ค. / 2556
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
โครงการรับตรง ครั้งที่ 1 [ advisor ]
24 / ธ.ค. / 2556
คนเก่ง คนดีลูกพระเกี้ยว
ผลงานนักเรียน
ขอแสดงความยินดี กับนายนรเศรษฐ์ คงนิมิตร ได้รับรางวัลที่ 1 จากการขับร้องเพลงลูกทุ่ง [ admin ]
นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษเข้าคารวะท่านสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน เพื่อรับโอวาทก่อนออกเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย [ admin ]
การแข่งขันภาษาจีน สำหรับนักเรียนมัธยมโลก [ technology ]
คนเก่งภาษาไทยได้รับรางวัลหลายรายการ [ thai ]
การแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC2011) [ computer ]
ผลงานวิชาการ, ผลงานครู - อาจารย์
วิดีโอการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดย อ.เปรมศักดิ์ บุพผามาลาสกุล [admin]
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คู่มือการสร้างบทเรียนอีเลิร์นนิ่งด้วยอีฟร้อนท์ (eFront) [admin]
จัดทำโดยครูธนเดช ลี้เลิศธนกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชุดฝึกทักษะ (CAI) เรื่องการฝึกปฎิบัติกีตาร์คลาสสิก วิชาเพิ่มเติม ชั้น ม.6 [art]
โดยคุณครูรุ่งรัตน์ ชาญกิจ กลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปศึกษา
คู่มือแนะนำการสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Prezi [admin]
Make your presentations zoom.
เอกสารประกอบการอบรมปฏิบัติการโปรแกรมจัดการเอกสารออนไลน์ Google Docs [admin]
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดจันทบุรี
สาระความรู้
 
   
::::: Link น่าสนใจ
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 National Institute of Multimedia Education (NIME), Japan
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 มหาวิทยาลัยรังสิต
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 มหาวิทยาลัยศิลปากร
 มหาวิทยาลัยมหิดล
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 มหาวิทยาลัยบูรพา
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 The Institute of APEC Collabolative education, The Republic of Korea
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 MIT OCW, USA
 UNESCO BANGKOK
 Gwangju-Jeonnam University e-Learning Research & Support Center, The Republic of Korea
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
 Hanyang Cyber University, The Republic of Korea
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 Tokai University
กองวิจัยตลาดแรงงาน
afs AFS Intercultural Program
Thailand
เบญจมราชูทิศ จันทบุรี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี  เบญจมราชูทิศ ปัตตานี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ แห่งประเทศไทย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เลขที่ 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์   039-311170, 039-328795, 039-301084, 039-327110  โทรสาร 039-313555    อีเมล์    chan.benja@bj.ac.th  [สำหรับผู้ดูแล]
Thai English