วิสัยทัศน์: มุ่งมั่นจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เน้นการสร้างโอกาส และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม สู่มาตรฐานสากล
อัตลักษณ์: การเรียนเด่น  เอกลักษณ์: วิชาการเป็นเลิศ  คุณธรรม: กตัญญูรู้คุณ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 


เสาร์ ที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560

แนวทางพัฒนาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี


พัฒนาโรงเรียนให้เป็น Premium School หรือโรงเรียนคุณภาพพิเศษ โดยเน้นการสอบเข้า 100% คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถ มีความตั้งใจเรียน เรียนดี เข้าเรียนเพื่อให้เกิดการแข่งขันสร้างคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ทําให้จังหวัดจันทบุรีมีโรงเรียนดีมีคุณภาพสําหรับลูกหลานชาวจันท์

My ambition for this school is to strive to develop it to a premium school especially where admission and graduation concerned. Furthermore a school that admits students who are highly capable and have the focus to study in a competitive arena. Students who also excel in their academics, excellent in academic management and proud of studying in the role model school of all Chanthaburians.

คนดี โรงเรียนเด่น


คนดี โรงเรียนเด่น

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 7 ธ.ค. 2560 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th [สำหรับเจ้าหน้าที่]