วิสัยทัศน์โรงเรียน ::::: มุ่งมั่นจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เน้นการสร้างโอกาส และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม สู่มาตรฐานสากล (Manage the qualitative education with the creation of opportunities through the participative administration to the world-class standard) ::::: อัตลักษณ์ของโรงเรียน ::::: การเรียนเด่น ::::: เอกลักษณ์ของโรงเรียน ::::: วิชาการเป็นเลิศ :::: สีประจำโรงเรียน ::: : สีฟ้า-เหลือง ::::: ต้นไม้ประจำโรงเรียน ::::: ต้นแก้ว ::::: ปรัชญาโรงเรียน ::::: ปัญญา นะรานัง รัตตะนัง ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน
ข่าวประกาศ
Admission/รัตรง
ผู้อำนวยการและคณะกรรมการนักเรียนร่วมถวายพวงมาลาแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี [ admin ]
การแข่งขันรอบรู้หลายภาษา นำพาสู่สากล ระดับภาคตะวันออก [ admin ]
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ [ admin ]
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ [ admin ]
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ [ admin ]
ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ [ admin ]
ภาพคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ เยี่ยมชมโรงเรียน [ admin ]
ภาพกิจกรรมการรายงานตัวและเลือกห้องเรียนระดับชั้น ม.๔ ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ [ admin ]
ภาพกิจกรรมการสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ [ admin ]
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๓๑ จันทบูรเกมส์ [ admin ]
ประกาศขอยกเลิกการมารับชุดพิธีการ
วันที่12 พฤษภาคม 2558 ขอยกเลิกการมารับชุดพิธีการทั้ง ม.1 และ ม.4 วันที่ 14 และ 15 พฤษภาคม 2558 วันปฐมนิเทศให้สวมชุดนักเรียน [ amnuykan ]
11 / พ.ค. / 2558
ขอเลื่อนการรับชุดพิธีการ
แจ้งผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกท่าน [ amnuykan ]
7 / พ.ค. / 2558
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ม.๑ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และ ม.๔ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ [ admin ]
6 / พ.ค. / 2558
กำหนดการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันที่ ๑๒-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ [ admin ]
28 / เม.ย. / 2558
ชุดเครื่องแบบนักเรียน/ชุดพลศึกษาและการปักเครื่องหมายบนเครื่องแบบ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ admin ]
17 / เม.ย. / 2558
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของโรงเรียนเป็น chan.benja@bj.ac.th
สำหรับใช้ติดต่อหน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานราชการในนามของโรงเรียน [ admin ]
27 / มี.ค. / 2557
กำหนดการรับเงินโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ [ admin ]
5 / มี.ค. / 2557
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางทะเลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วันที่ศุกร์ 15 พฤศจิกายน 2556 [ science ]
8 / พ.ย. / 2556
เชิญชวนครูและบุคลากรสมัครบริการอีเมลภายใต้โดเมนของโรงเรียน
โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มในลิ้งค์ข้างล่าง [ admin ]
31 / ส.ค. / 2556
แจ้งเปลี่ยนแปลง User ผู้ใช้งาน Internet ภายใน รร.
[ admin ]
8 / มิ.ย. / 2556
ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา New Zealand - ASEAN Scholars Awards (NZ-AS) [ advisor ]
22 / พ.ค. / 2558
ค่ายวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ค่าย ENE CAMP#7 KMUTT อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม บางมด [ advisor ]
21 / พ.ค. / 2558
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การรับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1 ปีการศึกษา 2559 [ advisor ]
20 / พ.ค. / 2558
ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2559 [ advisor ]
19 / พ.ค. / 2558
ค่าย NON-STOP ACCOUNT CAMP ปี2
ค่ายเจาะลึกด้านพาณิชยศาสตร์และการบัญชี [ advisor ]
18 / พ.ค. / 2558
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกฟิสิกส์และวิชาเอกชีววิทยา [ amnuykan ]
7 / พ.ค. / 2558
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ amnuykan ]
2 / เม.ย. / 2558
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ amnuykan ]
30 / มี.ค. / 2558
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ amnuykan ]
23 / มี.ค. / 2558
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ ภารโรง
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ ภารโรง [ admin ]
17 / ธ.ค. / 2556
คนดี โรงเรียนเด่น
ผลงานนักเรียน
ผู้อำนวยการและครูมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและรับมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอลชาย [ admin ]
ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนการแข่งขันระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และภาษาไทย [ admin ]
ท่านผู้อำนวยการมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาวันครู และมอบเกียรบัตรแก่นักเรียนประชาสัมพันธ์ [ admin ]
คนเก่ง คอมพิวเตอร์ : ได้รับรางวัลการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (NSC 2012) [ computer ]
ผลสอบโครงการทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2555 [ science ]
ผลงานวิชาการ, ผลงานครู - อาจารย์
เอกสารประกอบการเรียน ชุดศาสนาน่ารู้ สู่ประชาคมอาเซียน รายวิชาศาสนาสากล (ส30212) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 [admin]
นางศิริรัตน์ สิทธิปัญญา ตำแหน่ง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 [admin]
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คำศัพท์วิชาภาษาอังกฤษ ม.4 (อ 31101 - 31102) [internation]
โดยครูสำเนา เจริญพงษ์ (ครูแมว)
วิดีโอการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดย อ.เปรมศักดิ์ บุพผามาลาสกุล [admin]
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คู่มือการสร้างบทเรียนอีเลิร์นนิ่งด้วยอีฟร้อนท์ (eFront) [admin]
จัดทำโดยครูธนเดช ลี้เลิศธนกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระความรู้
 
   
::::: Link น่าสนใจ
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 National Institute of Multimedia Education (NIME), Japan
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 มหาวิทยาลัยรังสิต
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 มหาวิทยาลัยศิลปากร
 มหาวิทยาลัยมหิดล
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 มหาวิทยาลัยบูรพา
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 The Institute of APEC Collabolative education, The Republic of Korea
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 MIT OCW, USA
 UNESCO BANGKOK
 Gwangju-Jeonnam University e-Learning Research & Support Center, The Republic of Korea
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
 Hanyang Cyber University, The Republic of Korea
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 Tokai University
กองวิจัยตลาดแรงงาน
afs AFS Intercultural Program
Thailand
เบญจมราชูทิศ จันทบุรี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี  เบญจมราชูทิศ ปัตตานี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ แห่งประเทศไทย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เลขที่ 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์   039-311170, 039-328795, 039-301084, 039-327110  โทรสาร 039-313555    อีเมล์    chan.benja@bj.ac.th  [สำหรับผู้ดูแล]
English