วิสัยทัศน์โรงเรียน ::::: มุ่งมั่นจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เน้นการสร้างโอกาส และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม สู่มาตรฐานสากล (Manage the qualitative education with the creation of opportunities through the participative administration to the world-class standard) ::::: อัตลักษณ์ของโรงเรียน ::::: การเรียนเด่น ::::: เอกลักษณ์ของโรงเรียน ::::: วิชาการเป็นเลิศ :::: สีประจำโรงเรียน ::: : สีฟ้า-เหลือง ::::: ต้นไม้ประจำโรงเรียน ::::: ต้นแก้ว ::::: ปรัชญาโรงเรียน ::::: ปัญญา นะรานัง รัตตะนัง ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน
ข่าวประกาศ
Admission/รัตรง
ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ [ admin ]
ภาพคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ เยี่ยมชมโรงเรียน [ admin ]
ภาพกิจกรรมการรายงานตัวและเลือกห้องเรียนระดับชั้น ม.๔ ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ [ admin ]
ภาพกิจกรรมการสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ [ admin ]
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๓๑ จันทบูรเกมส์ [ admin ]
ผู้อำนวยการเยี่ยมชมให้กำลังใจและมอบรางวัลกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด งานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ จันทบูรเกมส์ ณ หาดแหลมสิงห์ [ admin ]
พิธีส่งสารแสดงความเสียใจแด่นายลี กวน ยู ผู้ก่อตั้งประเทศสิงคโปร์ [ admin ]
พิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ จันทบูรเกมส์ [ admin ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กจังหวัดจันทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 [ admin ]
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ [ admin ]
กำหนดการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันที่ ๑๒-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ [ admin ]
28 / เม.ย. / 2558
ชุดเครื่องแบบนักเรียน/ชุดพลศึกษาและการปักเครื่องหมายบนเครื่องแบบ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ admin ]
17 / เม.ย. / 2558
ปฏิทินกิจกรรมและกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ admin ]
17 / เม.ย. / 2558
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ admin ]
1 / เม.ย. / 2558
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ admin ]
31 / มี.ค. / 2558
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของโรงเรียนเป็น chan.benja@bj.ac.th
สำหรับใช้ติดต่อหน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานราชการในนามของโรงเรียน [ admin ]
27 / มี.ค. / 2557
กำหนดการรับเงินโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ [ admin ]
5 / มี.ค. / 2557
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางทะเลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วันที่ศุกร์ 15 พฤศจิกายน 2556 [ science ]
8 / พ.ย. / 2556
เชิญชวนครูและบุคลากรสมัครบริการอีเมลภายใต้โดเมนของโรงเรียน
โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มในลิ้งค์ข้างล่าง [ admin ]
31 / ส.ค. / 2556
แจ้งเปลี่ยนแปลง User ผู้ใช้งาน Internet ภายใน รร.
[ admin ]
8 / มิ.ย. / 2556
การศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา [ advisor ]
11 / พ.ย. / 2557
การศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน [ advisor ]
4 / พ.ย. / 2557
การศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช [ advisor ]
3 / พ.ย. / 2557
การศึกษาต่อ
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย [ advisor ]
3 / พ.ย. / 2557
การศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี [ advisor ]
3 / พ.ย. / 2557
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ amnuykan ]
2 / เม.ย. / 2558
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ amnuykan ]
30 / มี.ค. / 2558
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ amnuykan ]
23 / มี.ค. / 2558
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ ภารโรง
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ ภารโรง [ admin ]
17 / ธ.ค. / 2556
ประกาศเรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
วิชาเอกคณิตศาสตร์ และภาษาไทย [ admin ]
3 / ก.ย. / 2556
คนดี โรงเรียนเด่น
ผลงานนักเรียน
ผู้อำนวยการและครูมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและรับมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอลชาย [ admin ]
ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษ (ASEAN Quiz) [ admin ]
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภาลินี สินทอง นักเรียนชั้น ม.๖/๑๔ [ admin ]
ท่านผู้อำนวยการมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนได้คะแนนสูงสุดในการสอบเสริมปัญญา, การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล และนักเรียนที่ทำประโยชน์ [ admin ]
การแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC2011) [ computer ]
ผลงานวิชาการ, ผลงานครู - อาจารย์
เอกสารประกอบการเรียน ชุดศาสนาน่ารู้ สู่ประชาคมอาเซียน รายวิชาศาสนาสากล (ส30212) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 [admin]
นางศิริรัตน์ สิทธิปัญญา ตำแหน่ง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 [admin]
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คำศัพท์วิชาภาษาอังกฤษ ม.4 (อ 31101 - 31102) [internation]
โดยครูสำเนา เจริญพงษ์ (ครูแมว)
วิดีโอการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดย อ.เปรมศักดิ์ บุพผามาลาสกุล [admin]
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คู่มือการสร้างบทเรียนอีเลิร์นนิ่งด้วยอีฟร้อนท์ (eFront) [admin]
จัดทำโดยครูธนเดช ลี้เลิศธนกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระความรู้
 
   
::::: Link น่าสนใจ
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 National Institute of Multimedia Education (NIME), Japan
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 มหาวิทยาลัยรังสิต
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 มหาวิทยาลัยศิลปากร
 มหาวิทยาลัยมหิดล
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 มหาวิทยาลัยบูรพา
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 The Institute of APEC Collabolative education, The Republic of Korea
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 MIT OCW, USA
 UNESCO BANGKOK
 Gwangju-Jeonnam University e-Learning Research & Support Center, The Republic of Korea
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
 Hanyang Cyber University, The Republic of Korea
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 Tokai University
กองวิจัยตลาดแรงงาน
afs AFS Intercultural Program
Thailand
เบญจมราชูทิศ จันทบุรี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี  เบญจมราชูทิศ ปัตตานี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ แห่งประเทศไทย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เลขที่ 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์   039-311170, 039-328795, 039-301084, 039-327110  โทรสาร 039-313555    อีเมล์    chan.benja@bj.ac.th  [สำหรับผู้ดูแล]
English