วิสัยทัศน์โรงเรียน ::::: มุ่งมั่นจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เน้นการสร้างโอกาส และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม สู่มาตรฐานสากล (Manage the qualitative education with the creation of opportunities through the participative administration to the world-class standard) ::::: อัตลักษณ์ของโรงเรียน ::::: การเรียนเด่น ::::: เอกลักษณ์ของโรงเรียน ::::: วิชาการเป็นเลิศ :::: สีประจำโรงเรียน ::: : สีฟ้า-เหลือง ::::: ต้นไม้ประจำโรงเรียน ::::: ต้นแก้ว ::::: ปรัชญาโรงเรียน ::::: ปัญญา นะรานัง รัตตะนัง ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
Admission/รัตรง
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการผู้บริหารและครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๕๗ [ admin ]
งานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติในพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด [ admin ]
พิธีแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้บริหาร และคุณครูที่เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๗ [ admin ]
พิธีบูชาครู ของนักศึกษารักษาดินแดน (ร.ด.) เนื่องในโอกาสครูรัฐภูมิ ทองวิสูง เกษียณอายุราชการ [ admin ]
พิธีบูชาครู เนื่องในโอกาสครูเกษียณอายุราชการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย [ admin ]
พิธีบูชาครู เนื่องในโอกาสครูเกษียณอายุราชการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น [ admin ]
งานสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ admin ]
ผู้บริหารและครูโรงเรียนเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน [ admin ]
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สพม.๑๗ [ admin ]
พิธีบวงสรวงถวายราชสดุดี รัชกาลที่ ๕, รัชกาลที่ ๖ พิธีสมโภชน์องค์พระเกี้ยว และมอบทุนการศึกษาเนื่องในวันกำเนิดโรงเรียน ๑๐๓ ปี [ admin ]
การจัดการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหาร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ admin ]
ผู้บริหารและครูกลุ่มโรงเรียนเทศบาลฯ ภาคตะวันออกศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS [ admin ]

แจ้งเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของโรงเรียนเป็น chan.benja@bj.ac.th
สำหรับใช้ติดต่อหน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานราชการในนามของโรงเรียน [ admin ]
27 / มี.ค. / 2557
กำหนดการรับเงินโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ [ admin ]
5 / มี.ค. / 2557
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางทะเลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วันที่ศุกร์ 15 พฤศจิกายน 2556 [ science ]
8 / พ.ย. / 2556
เชิญชวนครูและบุคลากรสมัครบริการอีเมลภายใต้โดเมนของโรงเรียน
โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มในลิ้งค์ข้างล่าง [ admin ]
31 / ส.ค. / 2556
แจ้งเปลี่ยนแปลง User ผู้ใช้งาน Internet ภายใน รร.
[ admin ]
8 / มิ.ย. / 2556
ประกาศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอกฟิสิกส์) [ amnuykan ]
9 / ต.ค. / 2557
ประกาศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอกสังคมศึกษา) [ amnuykan ]
9 / ต.ค. / 2557
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน [ amnuykan ]
3 / ต.ค. / 2557
กำหนดการสอบปลายภาค และประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ ๑ , กำหนดการเปิดและกำหนดเวลาเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ admin ]
18 / ก.ย. / 2557
ประกาศเรื่อง กำหนดเป้าหมายการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ admin ]
15 / ก.ย. / 2557
การศึกษาต่อ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง [ advisor ]
13 / ต.ค. / 2557
การศึกษาต่อ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ advisor ]
7 / ต.ค. / 2557
การศึกษาต่อ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร [ advisor ]
7 / ต.ค. / 2557
การศึกษาต่อ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สอบตรง [ advisor ]
6 / ต.ค. / 2557
การศึกษาต่อ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับตรงโดยใช้ GAT/PAT [ advisor ]
6 / ต.ค. / 2557
คนเก่ง คนดีลูกพระเกี้ยว
ผลงานนักเรียน
ขอแสดงความยินดี กับนายนรเศรษฐ์ คงนิมิตร ได้รับรางวัลที่ 1 จากการขับร้องเพลงลูกทุ่ง [ admin ]
คนเก่ง คอมพิวเตอร์ : ได้รับรางวัลการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (NSC 2012) [ computer ]
นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษเข้าคารวะท่านสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน เพื่อรับโอวาทก่อนออกเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย [ admin ]
รายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคตะวันออก โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (NSC 2013) รอบข้อเสนอโครงการ [ admin ]
คนเก่งภาษาไทยได้รับรางวัลหลายรายการ [ thai ]
ผลงานวิชาการ, ผลงานครู - อาจารย์
พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 [admin]
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คำศัพท์วิชาภาษาอังกฤษ ม.4 (อ 31101 - 31102) [internation]
โดยครูสำเนา เจริญพงษ์ (ครูแมว)
วิดีโอการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดย อ.เปรมศักดิ์ บุพผามาลาสกุล [admin]
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คู่มือการสร้างบทเรียนอีเลิร์นนิ่งด้วยอีฟร้อนท์ (eFront) [admin]
จัดทำโดยครูธนเดช ลี้เลิศธนกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชุดฝึกทักษะ (CAI) เรื่องการฝึกปฎิบัติกีตาร์คลาสสิก วิชาเพิ่มเติม ชั้น ม.6 [art]
โดยคุณครูรุ่งรัตน์ ชาญกิจ กลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปศึกษา
สาระความรู้
 
   
::::: Link น่าสนใจ
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 National Institute of Multimedia Education (NIME), Japan
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 มหาวิทยาลัยรังสิต
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 มหาวิทยาลัยศิลปากร
 มหาวิทยาลัยมหิดล
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 มหาวิทยาลัยบูรพา
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 The Institute of APEC Collabolative education, The Republic of Korea
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 MIT OCW, USA
 UNESCO BANGKOK
 Gwangju-Jeonnam University e-Learning Research & Support Center, The Republic of Korea
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
 Hanyang Cyber University, The Republic of Korea
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 Tokai University
กองวิจัยตลาดแรงงาน
afs AFS Intercultural Program
Thailand
เบญจมราชูทิศ จันทบุรี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี  เบญจมราชูทิศ ปัตตานี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ แห่งประเทศไทย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เลขที่ 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์   039-311170, 039-328795, 039-301084, 039-327110  โทรสาร 039-313555    อีเมล์    chan.benja@bj.ac.th  [สำหรับผู้ดูแล]
Thai English