กิจกรรมเด่น
รางวัลแห่งเกียรติภูมิ ::: สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
วิสัยทัศน์ สถานศึกษาคุณภาพพิเศษ วิชาการเลิศล้ำ ก้าวนำเทคโนโลยี มีคุณธรรม สู่อนาคตที่ยั่งยืน
อัตลักษณ์ การเรียนเด่น  เอกลักษณ์ วิชาการเป็นเลิศ  คุณธรรม กตัญญูรู้คุณ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ศุกร์ ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ข่าว/ประกาศ


วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์
สถานศึกษาคุณภาพพิเศษ วิชาการเลิศล้ำ ก้าวนำเทคโนโลยี มีคุณธรรม สู่อนาคตที่ยั่งยืน

พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ มีความสามารถ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน มีความพร้อมสู่อาชีพ
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองต่อผู้เรียน ให้มีความสามารถ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่อาชีพ
3. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน
4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้นําทางวิชาการ
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม และกระบวนการบริหาร OBECQA
7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
8. พัฒนาภาคีเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเด่น


โรงเรียนเด่น
โรงเรียนเด่น : คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 20 ม.ค. 2566

ผลงานโรงเรียน


5
ผู้บริหาร
159
ครูผู้สอน
2888
นักเรียน
34
บุคลากรสนับสนุน
OPEN HOUSE 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด