วิสัยทัศน์: มุ่งมั่นจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เน้นการสร้างโอกาส และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม สู่มาตรฐานสากล
อัตลักษณ์: การเรียนเด่น  เอกลักษณ์: วิชาการเป็นเลิศ  คุณธรรม: กตัญญูรู้คุณ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 


จันทร์ ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2561

แนวทางพัฒนาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี


พัฒนาโรงเรียนให้เป็น Premium School หรือโรงเรียนคุณภาพพิเศษ โดยเน้นการสอบเข้า 100% คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถ มีความตั้งใจเรียน เรียนดี เข้าเรียนเพื่อให้เกิดการแข่งขันสร้างคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ทําให้จังหวัดจันทบุรีมีโรงเรียนดีมีคุณภาพสําหรับลูกหลานชาวจันท์

My ambition for this school is to strive to develop it to a premium school especially where admission and graduation concerned. Furthermore a school that admits students who are highly capable and have the focus to study in a competitive arena. Students who also excel in their academics, excellent in academic management and proud of studying in the role model school of all Chanthaburians.

คนดี โรงเรียนเด่น


คนดี โรงเรียนเด่น

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนหนองโพวิทยา จังหวัดราชบุรี วันที่ 13 ก.ย. 2561 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ผลงานครู-บุคลากร


ผลงานนักเรียน


ความประทับใจของนักเรียน


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th [สำหรับเจ้าหน้าที่]