วิสัยทัศน์โรงเรียน ::::: มุ่งมั่นจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เน้นการสร้างโอกาส และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม สู่มาตรฐานสากล (Manage the qualitative education with the creation of opportunities through the participative administration to the world-class standard) ::::: อัตลักษณ์ของโรงเรียน ::::: การเรียนเด่น ::::: เอกลักษณ์ของโรงเรียน ::::: วิชาการเป็นเลิศ :::: สีประจำโรงเรียน ::: : สีฟ้า-เหลือง ::::: ต้นไม้ประจำโรงเรียน ::::: ต้นแก้ว ::::: ปรัชญาโรงเรียน ::::: ปัญญา นะรานัง รัตตะนัง ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
Admission/รัตรง
ทัศศึกษาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ม.4/3และ4/4 [ science ]
รูปกิจกรรมค่ายวังดุม ม.2/1, 2/2, 3/1, 3/2 [ science ]
พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มพระเกี้ยวแก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับภาค และระดับประเทศ [ admin ]
ประเมินผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ [ admin ]
โครงการสานสายใยครอบครัวพอเพียง ครั้งที่ ๑ [ admin ]
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น 0, ร, มส [ admin ]
กิจกรรมวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ [ admin ]
ค่ายพักแรมคืนและเดินทางไกลลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2557 [ admin ]
ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทานฯ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับจังหวัด [ admin ]
พิธีรับมอบบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ โครงการ "บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนน้อง" [ admin ]
ค่ายคอมพิวเตอร์ "เยาวชนคนรุ่นใหม่ ก้าวไกลเทคโนโลยีการสื่อสาร สู่ประชาคมอาเซียน" ห้องเรียนพิเศษ ICTP ระดับชั้น ม.ต้น [ admin ]
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘ [ admin ]

แจ้งเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของโรงเรียนเป็น chan.benja@bj.ac.th
สำหรับใช้ติดต่อหน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานราชการในนามของโรงเรียน [ admin ]
27 / มี.ค. / 2557
กำหนดการรับเงินโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ [ admin ]
5 / มี.ค. / 2557
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางทะเลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วันที่ศุกร์ 15 พฤศจิกายน 2556 [ science ]
8 / พ.ย. / 2556
เชิญชวนครูและบุคลากรสมัครบริการอีเมลภายใต้โดเมนของโรงเรียน
โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มในลิ้งค์ข้างล่าง [ admin ]
31 / ส.ค. / 2556
แจ้งเปลี่ยนแปลง User ผู้ใช้งาน Internet ภายใน รร.
[ admin ]
8 / มิ.ย. / 2556
ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน Open House "เลือกแผนให้ลูกหลานเปิดบ้านเบญจมฯ" [ amnuykan ]
23 / ม.ค. / 2558
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ amnuykan ]
22 / ม.ค. / 2558
ตารางสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษเทียงเคียงมาตรฐานสากล (Oxford Online Placement Test)
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ admin ]
12 / ม.ค. / 2558
กำหนดการรับนักเรียนระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ admin ]
22 / ธ.ค. / 2557
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 [ amnuykan ]
11 / ธ.ค. / 2557
การศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา [ advisor ]
11 / พ.ย. / 2557
การศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน [ advisor ]
4 / พ.ย. / 2557
การศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช [ advisor ]
3 / พ.ย. / 2557
การศึกษาต่อ
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย [ advisor ]
3 / พ.ย. / 2557
การศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี [ advisor ]
3 / พ.ย. / 2557
คนเก่ง คนดีลูกพระเกี้ยว
ผลงานนักเรียน
ท่านผู้อำนวยการมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนได้คะแนนสูงสุดในการสอบเสริมปัญญา, การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล และนักเรียนที่ทำประโยชน์ [ admin ]
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภาลินี สินทอง นักเรียนชั้น ม.๖/๑๔ [ admin ]
การมอบวุฒิบัตรนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ [ admin ]
ขอแสดงความยินดี กับนายนรเศรษฐ์ คงนิมิตร ได้รับรางวัลที่ 1 จากการขับร้องเพลงลูกทุ่ง [ admin ]
ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษ (ASEAN Quiz) [ admin ]
ผลงานวิชาการ, ผลงานครู - อาจารย์
เอกสารประกอบการเรียน ชุดศาสนาน่ารู้ สู่ประชาคมอาเซียน รายวิชาศาสนาสากล (ส30212) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 [admin]
นางศิริรัตน์ สิทธิปัญญา ตำแหน่ง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 [admin]
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คำศัพท์วิชาภาษาอังกฤษ ม.4 (อ 31101 - 31102) [internation]
โดยครูสำเนา เจริญพงษ์ (ครูแมว)
วิดีโอการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดย อ.เปรมศักดิ์ บุพผามาลาสกุล [admin]
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คู่มือการสร้างบทเรียนอีเลิร์นนิ่งด้วยอีฟร้อนท์ (eFront) [admin]
จัดทำโดยครูธนเดช ลี้เลิศธนกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระความรู้
 
   
::::: Link น่าสนใจ
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 National Institute of Multimedia Education (NIME), Japan
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 มหาวิทยาลัยรังสิต
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 มหาวิทยาลัยศิลปากร
 มหาวิทยาลัยมหิดล
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 มหาวิทยาลัยบูรพา
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 The Institute of APEC Collabolative education, The Republic of Korea
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 MIT OCW, USA
 UNESCO BANGKOK
 Gwangju-Jeonnam University e-Learning Research & Support Center, The Republic of Korea
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
 Hanyang Cyber University, The Republic of Korea
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 Tokai University
กองวิจัยตลาดแรงงาน
afs AFS Intercultural Program
Thailand
เบญจมราชูทิศ จันทบุรี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี  เบญจมราชูทิศ ปัตตานี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ แห่งประเทศไทย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เลขที่ 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์   039-311170, 039-328795, 039-301084, 039-327110  โทรสาร 039-313555    อีเมล์    chan.benja@bj.ac.th  [สำหรับผู้ดูแล]
Thai English