วิสัยทัศน์โรงเรียน ::::: มุ่งมั่นจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เน้นการสร้างโอกาส และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม สู่มาตรฐานสากล (Manage the qualitative education with the creation of opportunities through the participative administration to the world-class standard) ::::: อัตลักษณ์ของโรงเรียน ::::: การเรียนเด่น ::::: เอกลักษณ์ของโรงเรียน ::::: วิชาการเป็นเลิศ :::: สีประจำโรงเรียน ::: : สีฟ้า-เหลือง ::::: ต้นไม้ประจำโรงเรียน ::::: ต้นแก้ว ::::: ปรัชญาโรงเรียน ::::: ปัญญา นะรานัง รัตตะนัง ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน ::::: คุณธรรมประจำโรงเรียน ::::: กตัญญูรู้คุณ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ข่าวประกาศ
Admission/รัตรง
นักกีฬาดีเด่นบาสเกตบอลชายออมสินเกมส์ [ admin ]
ติว O-NET [ admin ]
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ [ admin ]
ร้อยรักดวงใจ กษิณาลัย สายใยผูกพัน สพม.17 [ admin ]
โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน [ admin ]
งานเกษียณอายุราชการครูเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ admin ]
มุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ [ admin ]
มอบธงห้องเรียนน่าอยู่ [ admin ]
โครงการอ่านสารเนื่องในวันสินติภาพสากล [ admin ]
ร้อยเรื่องราวความสำเร็จ สพม.17 สู่วิถีคุณภาพ [ admin ]
พิธีบูชาครูเกษียณอายุราชการ [ admin ]
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเปิดดภาคเรียนที่ 2/2559
เปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 เป็นวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ตามเดิม [ vichakan ]
21 / ต.ค. / 2559
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ฝ่้ายจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ [ amnuykan ]
18 / ต.ค. / 2559
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานฝ่ายจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ
ยื่นใบสมัครได้ที่ห้องสารบรรณ ฝ่ายอำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 10-14 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. [ admin ]
11 / ต.ค. / 2559
รายงานผลการสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559 ของบริษัทเสริมปัญญา จำกัด
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ admin ]
10 / ต.ค. / 2559
ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
รับใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ ตั้งแต่วันที่ 7-14 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. [ admin ]
10 / ต.ค. / 2559
ค่ายเพาะกล้าซากุระไทยสู่ TNI คร้ังที่ 10 (Sakura Camp ครั้งที่ 10)
วันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2559 จัดค่ายที่ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น [ admin ]
31 / ส.ค. / 2559
แจ้่งกำหนดการตามปฏิบัติงานของโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 ห้องเรียนปกติ [ amnuykan ]
11 / เม.ย. / 2559
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของโรงเรียนเป็น chan.benja@bj.ac.th
สำหรับใช้ติดต่อหน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานราชการในนามของโรงเรียน [ admin ]
27 / มี.ค. / 2557
กำหนดการรับเงินโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ [ admin ]
5 / มี.ค. / 2557
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางทะเลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วันที่ศุกร์ 15 พฤศจิกายน 2556 [ science ]
8 / พ.ย. / 2556
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับตรง หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ [ advisor ]
6 / ก.ค. / 2559
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประภท ข มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2560 [ advisor ]
21 / มิ.ย. / 2559
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประภท ก มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2560 [ advisor ]
21 / มิ.ย. / 2559
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ amnuykan ]
15 / ก.ค. / 2559
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ amnuykan ]
4 / ก.ค. / 2559
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาจีน ตำแหน่ง ครูผู้สอน [ amnuykan ]
4 / พ.ย. / 2558
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [ amnuykan ]
27 / ก.ค. / 2558
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ [ amnuykan ]
24 / มิ.ย. / 2558
คนดี โรงเรียนเด่น
ผลงานนักเรียน
ขอแสดงความยินดีกับ นายธันวา โกฏิปภา ที่ได้เข้ารับพระราชทานทุนในโครงการทุนการศึกษา [ admin ]
ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 5 [ admin ]
ผู้อำนวยการและครูมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและรับมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอลชาย [ admin ]
ท่านผู้อำนวยการมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาวันครู และมอบเกียรบัตรแก่นักเรียนประชาสัมพันธ์ [ admin ]
ผู้บริหารและครูมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนแข่งขันระดับประเทศฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ [ admin ]
ผลงานวิชาการ, ผลงานครู - อาจารย์
หารพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเรื่อง สภาพสมดุลเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 [science]
โดยครูจันทิมา แสงทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาภูมิศาสตร์ [admin]
โดยครูอัญชลี เรืองไพศาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โยคะเพื่อสุขภาพ "สุริยนมัสการ" [admin]
โดยครูสัมฤทธิ์ พลอยแหวนรัตนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เอกสารประกอบการเรียน ชุดศาสนาน่ารู้ สู่ประชาคมอาเซียน รายวิชาศาสนาสากล (ส30212) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 [admin]
นางศิริรัตน์ สิทธิปัญญา ตำแหน่ง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 [admin]
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
สาระความรู้
 
   
::::: Link น่าสนใจ
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 National Institute of Multimedia Education (NIME), Japan
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 มหาวิทยาลัยรังสิต
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 มหาวิทยาลัยศิลปากร
 มหาวิทยาลัยมหิดล
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 มหาวิทยาลัยบูรพา
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 The Institute of APEC Collabolative education, The Republic of Korea
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 MIT OCW, USA
 UNESCO BANGKOK
 Gwangju-Jeonnam University e-Learning Research & Support Center, The Republic of Korea
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
 Hanyang Cyber University, The Republic of Korea
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 Tokai University
กองวิจัยตลาดแรงงาน
AFS Intercultural Program
Thailand
เบญจมราชูทิศ จันทบุรี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี  เบญจมราชูทิศ ปัตตานี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ แห่งประเทศไทย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เลขที่ 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์   039-311170, 039-328795, 039-301084, 039-327110  โทรสาร 039-313555    อีเมล์    chan.benja@bj.ac.th  [สำหรับผู้ดูแล]
English