วิสัยทัศน์โรงเรียน ::::: มุ่งมั่นจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เน้นการสร้างโอกาส และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม สู่มาตรฐานสากล (Manage the qualitative education with the creation of opportunities through the participative administration to the world-class standard) ::::: อัตลักษณ์ของโรงเรียน ::::: การเรียนเด่น ::::: เอกลักษณ์ของโรงเรียน ::::: วิชาการเป็นเลิศ :::: สีประจำโรงเรียน ::: : สีฟ้า-เหลือง ::::: ต้นไม้ประจำโรงเรียน ::::: ต้นแก้ว ::::: ปรัชญาโรงเรียน ::::: ปัญญา นะรานัง รัตตะนัง ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน ::::: คุณธรรมประจำโรงเรียน ::::: กตัญญูรู้คุณ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ข่าวประชาสัมพันธ์
Admission/�ѵç
อบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา ระดับชั้น ม.ปลาย
พิธีรับประทานประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาฯ ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559
พิธีรับประทานประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาฯ ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559
คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา
คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ จังหวัดอุตรดิตถ์
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศกัมพูชา
คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก
ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560
25 / เม.ย. / 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
ประเภทห้องเรียนปกติ
5 / เม.ย. / 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประเภทห้องเรียนปกติ
4 / เม.ย. / 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทความสามารถพิเศษ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
31 / มี.ค. / 2560
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
30 / มี.ค. / 2560
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน Open House "กว้าหน้าการศึกษา 9 การพัฒนาตามรอยพ่อ"
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน Open House "กว้าหน้าการศึกษา 9 การพัฒนาตามรอยพ่อ"
23 / ม.ค. / 2560
ค่ายเพาะกล้าซากุระไทยสู่ TNI คร้ังที่ 10 (Sakura Camp ครั้งที่ 10)
วันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2559 จัดค่ายที่ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
31 / ส.ค. / 2559
แจ้่งกำหนดการตามปฏิบัติงานของโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 ห้องเรียนปกติ
11 / เม.ย. / 2559
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของโรงเรียนเป็น chan.benja@bj.ac.th
สำหรับใช้ติดต่อหน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานราชการในนามของโรงเรียน
27 / มี.ค. / 2557
กำหนดการรับเงินโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
5 / มี.ค. / 2557
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๕/๒๕๖๐ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุมแบบ ๑๐๑ ล./๒๗(พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 / ก.พ. / 2560
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุมแบบ ๑๐๑ ล./๒๗(พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 / ก.พ. / 2560
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
22 / พ.ย. / 2559
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
15 / ก.ค. / 2559
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร ์ ประจำปีงบประมาณ 2559
4 / ก.ค. / 2559
คนเก่ง คนดี
ผลงานนักเรียน
นักเรียนที่สอบ O-NET ได้คะแนนเต็มและนักเรียนที่เรียนได้เกรดเฉลี่ย 4.00
พิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนที่มีผลการสอบ Pre O-NET สูงสุด
ท่านผู้อำนวยการมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนได้คะแนนสูงสุดในการสอบเสริมปัญญา, การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล และนักเรียนที่ทำประโยชน์
ผู้อำนวยการและครูมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและรับมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอลชาย
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี มาศึกษาดูงาน
ผลงานครู บุคลากร
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาภูมิศาสตร์
โดยครูอัญชลี เรืองไพศาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โยคะเพื่อสุขภาพ "สุริยนมัสการ"
โดยครูสัมฤทธิ์ พลอยแหวนรัตนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เอกสารประกอบการเรียน ชุดศาสนาน่ารู้ สู่ประชาคมอาเซียน รายวิชาศาสนาสากล (ส30212) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นางศิริรัตน์ สิทธิปัญญา ตำแหน่ง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คำศัพท์วิชาภาษาอังกฤษ ม.4 (อ 31101 - 31102)
โดยครูสำเนา เจริญพงษ์ (ครูแมว)
คลังความรู้
 
 
เบญจมราชูทิศ จันทบุรี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี  เบญจมราชูทิศ ปัตตานี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ แห่งประเทศไทย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เลขที่ 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์   039-311170, 039-328795, 039-301084, 039-327110  โทรสาร 039-313555    อีเมล์    chan.benja@bj.ac.th  [สำหรับผู้ดูแล]
English