วิสัยทัศน์โรงเรียน ::::: มุ่งมั่นจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เน้นการสร้างโอกาส และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม สู่มาตรฐานสากล (Manage the qualitative education with the creation of opportunities through the participative administration to the world-class standard) ::::: อัตลักษณ์ของโรงเรียน ::::: การเรียนเด่น ::::: เอกลักษณ์ของโรงเรียน ::::: วิชาการเป็นเลิศ :::: สีประจำโรงเรียน ::: : สีฟ้า-เหลือง ::::: ต้นไม้ประจำโรงเรียน ::::: ต้นแก้ว ::::: ปรัชญาโรงเรียน ::::: ปัญญา นะรานัง รัตตะนัง ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
Admission/รัตรง
แถลงข่าวอธิการบดี มสธ. พบสื่อมวลชนและเครือข่าย ณ ศูนย์วิทยาพัฒนา มสธ. จันทบุรี [ admin ]
โครงการพัฒนาผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา [ admin ]
การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี [ admin ]
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน EIS [ admin ]
โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน EIS [ admin ]
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ [ admin ]
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดโบส์ เมืองจันทบุรี [ admin ]
การประชุมเพื่อทำประชาพิจารณ์ฯ ชมรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา [ admin ]
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันเข้าพรรษา [ admin ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงาน (PBL) กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตทับทิม [ admin ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Apps for Education (ครูไฮเทค ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗) [ admin ]
กิจกรรมวันสุนทรภู่ [ admin ]
โครงการเยาวชนไทยพ้นภัยเอดส์ [ admin ]

แจ้งเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของโรงเรียนเป็น chan.benja@bj.ac.th
สำหรับใช้ติดต่อหน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานราชการในนามของโรงเรียน [ admin ]
27 / มี.ค. / 2557
กำหนดการรับเงินโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ [ admin ]
5 / มี.ค. / 2557
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางทะเลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วันที่ศุกร์ 15 พฤศจิกายน 2556 [ science ]
8 / พ.ย. / 2556
เชิญชวนครูและบุคลากรสมัครบริการอีเมลภายใต้โดเมนของโรงเรียน
โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มในลิ้งค์ข้างล่าง [ admin ]
31 / ส.ค. / 2556
แจ้งเปลี่ยนแปลง User ผู้ใช้งาน Internet ภายใน รร.
[ admin ]
8 / มิ.ย. / 2556
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 2
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 2 [ math ]
30 / ก.ค. / 2557
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพครูใหม่" ประจำปี ๒๕๕๗ (แก้ไข)
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา (ราชไมตรี) [ admin ]
25 / ก.ค. / 2557
กำหนดการจัดงานวันแม่แห่งชาติปี ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ [ admin ]
22 / ก.ค. / 2557
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
ม.๒, ๕ และ ๖ วันที่ ๒๑, ๒๓, ๒๕ ก.ค. ๕๗ - ม.๑, ๓ และ ๔ วันที่ ๒๒, ๒๔, ๒๕ ก.ค. ๕๗ [ admin ]
10 / ก.ค. / 2557
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
เรื่อง รับสมัครลูกจัางชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ [ amnuykan ]
7 / ก.ค. / 2557
เร้าศึกษาต่อระบบรับตรง
โครงการโควตาเรียนดีและโควตาพื้นที่ มจพ. [ advisor ]
30 / ก.ค. / 2557
รับตรง
การรับตรงแพทยศาสตร์/ทันตแพทยศาสตร์ กสพท. ปี2558 [ advisor ]
30 / ก.ค. / 2557
การเข้าค่าย
โครงการค่ายเปิดเสื้อกาวน์ครั้งที่ 15 [ advisor ]
29 / ก.ค. / 2557
การศึกษาต่อ
โควตามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2558 [ advisor ]
22 / ก.ค. / 2557
การเข้าค่าย
ค่าย Genetics Youth Camp ครั้งที่13 ม.เกษตรศาสตร์ [ advisor ]
22 / ก.ค. / 2557
คนเก่ง คนดีลูกพระเกี้ยว
ผลงานนักเรียน
ขอแสดงความยินดี กับนายนรเศรษฐ์ คงนิมิตร ได้รับรางวัลที่ 1 จากการขับร้องเพลงลูกทุ่ง [ admin ]
คนเก่งภาษาไทยได้รับรางวัลหลายรายการ [ thai ]
คนเก่งคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ระดับกลางกลาง ภาคตะวันออก และระดับประเทศ [ computer ]
ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษ (ASEAN Quiz) [ admin ]
คนเก่ง คอมพิวเตอร์ : ได้รับรางวัลการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (NSC 2012) [ computer ]
ผลงานวิชาการ, ผลงานครู - อาจารย์
คำศัพท์วิชาภาษาอังกฤษ ม.4 (อ 31101 - 31102) [internation]
โดยครูสำเนา เจริญพงษ์ (ครูแมว)
วิดีโอการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดย อ.เปรมศักดิ์ บุพผามาลาสกุล [admin]
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
คู่มือการสร้างบทเรียนอีเลิร์นนิ่งด้วยอีฟร้อนท์ (eFront) [admin]
จัดทำโดยครูธนเดช ลี้เลิศธนกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชุดฝึกทักษะ (CAI) เรื่องการฝึกปฎิบัติกีตาร์คลาสสิก วิชาเพิ่มเติม ชั้น ม.6 [art]
โดยคุณครูรุ่งรัตน์ ชาญกิจ กลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปศึกษา
คู่มือแนะนำการสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Prezi [admin]
Make your presentations zoom.
สาระความรู้
 
   
::::: Link น่าสนใจ
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 National Institute of Multimedia Education (NIME), Japan
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 มหาวิทยาลัยรังสิต
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 มหาวิทยาลัยศิลปากร
 มหาวิทยาลัยมหิดล
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 มหาวิทยาลัยบูรพา
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 The Institute of APEC Collabolative education, The Republic of Korea
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 MIT OCW, USA
 UNESCO BANGKOK
 Gwangju-Jeonnam University e-Learning Research & Support Center, The Republic of Korea
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
 Hanyang Cyber University, The Republic of Korea
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 Tokai University
กองวิจัยตลาดแรงงาน
afs AFS Intercultural Program
Thailand
เบญจมราชูทิศ จันทบุรี เบญจมราชูทิศ ราชบุรี  เบญจมราชูทิศ ปัตตานี เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
จตุรมิตร เบญจมราชูทิศ แห่งประเทศไทย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เลขที่ 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์   039-311170, 039-328795, 039-301084, 039-327110  โทรสาร 039-313555    อีเมล์    chan.benja@bj.ac.th  [สำหรับผู้ดูแล]
Thai English