วิสัยทัศน์: มุ่งมั่นจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เน้นการสร้างโอกาส และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม สู่มาตรฐานสากล
อัตลักษณ์: การเรียนเด่น  เอกลักษณ์: วิชาการเป็นเลิศ  คุณธรรม: กตัญญูรู้คุณ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 


คนดี โรงเรียนเด่น


คนดี โรงเรียนเด่น

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 26 ก.ย. 2560 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th [สำหรับผู้ดูแล]