วิสัยทัศน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม สู่ศตวรรษที่ 21
อัตลักษณ์ การเรียนเด่น  เอกลักษณ์ วิชาการเป็นเลิศ  คุณธรรม กตัญญูรู้คุณ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 


พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ผอ.ศิริพงศ์ พงษ์ดี

ค่านิยม พันธกิจ เป้าประสงค์


ค่านิยม :::. วิชาการเป็นเลิศ เทิดทูนสถาบัน .:::

พันธกิจ
1) พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สู่ศตวรรษที่ 21
2) เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักษ์สิ่งแวดล้อม
3) ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์
1) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักษ์สิ่งแวดล้อม
3) โรงเรียนบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน

คนดี โรงเรียนเด่น


คนดี โรงเรียนเด่น

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน วันที่ 18 ก.พ. 2562 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ผลงานครู-บุคลากร


ผลงานนักเรียน


โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th []