กิจกรรมเด่น
รางวัลแห่งเกียรติภูมิ ::: สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
วิสัยทัศน์ สถานศึกษาคุณภาพพิเศษ วิชาการเลิศล้ำ ก้าวนำเทคโนโลยี มีคุณธรรม สู่อนาคตที่ยั่งยืน
ปรัชญา ปญฺญา นรานํ รตฺนํ  อัตลักษณ์ การเรียนเด่น  เอกลักษณ์ วิชาการเป็นเลิศ  คุณธรรม กตัญญูรู้คุณ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567
EIT2

ข่าว/ประกาศ


วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์
สถานศึกษาคุณภาพพิเศษ วิชาการเลิศล้ำ ก้าวนำเทคโนโลยี มีคุณธรรม สู่อนาคตที่ยั่งยืน

พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ มีความสามารถ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน มีความพร้อมสู่อาชีพ
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองต่อผู้เรียน ให้มีความสามารถ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่อาชีพ
3. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน
4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้นําทางวิชาการ
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม และกระบวนการบริหาร OBECQA
7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
8. พัฒนาภาคีเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเด่น


โรงเรียนเด่น
โรงเรียนเด่น

คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 5 ก.ค. 2567

ผลงานโรงเรียน


ภาพกิจกรรม4
ผู้บริหาร
156
ครูผู้สอน
2797
นักเรียน
34
บุคลากรสนับสนุน
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด