สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานครู/นักเรียนสามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

ผลงานครู/นักเรียน


ชื่อผลงาน/รางวัล เจ้าของผลงาน

ขอแสดงความยินดี นายศักดิ์ระพี นกน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ได้รับรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566 โดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัรยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ในงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการบริหารสู่

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566

นายศักดิ์ระพี นกน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

นางสาวศริดา พรมเทพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ผู้บริหารต้นแบบผู้ที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566

นางสาวศิรดา พรมเทพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ผู้บริหารต้นแบบ "ต้นแบบผู้ที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา ระยะที่ 1" ปีงบประมาณ 2566

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ริมคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

รายงานผลการใช้ ผลิต พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

เกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ในการนำผลการประเมิน RT, NT และ O-NET ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

เกียรติบัตรการเข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดราชบุรี

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

น.ส.ศิรดา พรมเทพ

รายงานวิจัย แนวทางพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

น.ส.ศิรดา พรมเทพ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด