สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่บทความ/ความรู้ สามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบบทความ/ความรู้ ควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

การจัดการความรู้


หัวข้อ/รายการ ฝ่าย/งาน

วารสารร่มแก้ว ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2563

งานประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

บริหารงานวิชาการ

คู่มือปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บริหารงานงบประมาณ

คู่มือการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ขั้นตอนการใช้บริการระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน Google Apps

บริหารงานวิชาการ

คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563

บริหารงานทั่วไป

คู่มือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาฯ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการประเมิน ITA Online 2020

บริหารงานงบประมาณ

วารสารร่มแก้ว ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2562

งานประชาสัมพันธ์

วารสารร่มแก้ว ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2562

งานประชาสัมพันธ์

วารสารร่มแก้ว ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2561

งานประชาสัมพันธ์

วารสารร่มแก้ว ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2561

งานประชาสัมพันธ์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/11->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด