สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่บทความ/ความรู้ สามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบบทความ/ความรู้ ควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

การจัดการความรู้


หัวข้อ/รายการ ฝ่าย/งาน

สารสนเทศฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

รายงานการประเมินตนเอง SAR ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)

บริหารงานงบประมาณ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (6 เดือน) ปีงบประมาณ 2566

บริหารงานงบประมาณ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2566

บริหารงานงบประมาณ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ 2565

บริหารงานงบประมาณ

คู่มือการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปีการศึกษา 2566

บริหารงานทั่วไป

รายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

บริหารงานงบประมาณ

คู่มือการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ปีการศึกษา 2566

บริหารงานงบประมาณ

คู่มือการปฏิบัติงาน ขอบข่ายและหน้าที่งานแนะแนว ปีการศึกษา 2566

งานแนะแนว

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2565

บริหารงานวิชาการ

คู่มือการปฏิบัติงาน ขอบข่ายและหน้าที่กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/11->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด