สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่บทความ/ความรู้ สามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบบทความ/ความรู้ ควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

การจัดการความรู้


หัวข้อ/รายการ ฝ่าย/งาน

คู่มือการปฏิบัติงาน ขอบข่ายและหน้าที่กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คู่มือการปฏิบัติงาน ขอบข่ายและหน้าที่กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566

บริหารงานบุคคล

วารสารร่มแก้ว ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2565

งานประชาสัมพันธ์

แผนเสริมสร้างและเผชิญเหตุเพื่อความปลอดภัยสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

บริหารงานทั่วไป

คู่มือการเบิก-จ่ายเงิน

บริหารงานงบประมาณ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

บริหารงานงบประมาณ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566-2570

บริหารงานงบประมาณ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564

บริหารงานงบประมาณ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2565

บริหารงานงบประมาณ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

บริหารงานงบประมาณ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)

บริหารงานงบประมาณ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/11->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด