สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่บทความ/ความรู้ สามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบบทความ/ความรู้ ควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

การจัดการความรู้


หัวข้อ/รายการ ฝ่าย/งาน

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2565

บริหารงานวิชาการ

คู่มือการปฏิบัติงาน ขอบข่ายและหน้าที่กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คู่มือการปฏิบัติงาน ขอบข่ายและหน้าที่กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คู่มือการปฏิบัติงาน ขอบข่ายและหน้าที่กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566

บริหารงานบุคคล

วารสารร่มแก้ว ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2565

งานประชาสัมพันธ์

แผนเสริมสร้างและเผชิญเหตุเพื่อความปลอดภัยสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

บริหารงานทั่วไป

คู่มือการเบิก-จ่ายเงิน

บริหารงานงบประมาณ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

บริหารงานงบประมาณ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566-2570

บริหารงานงบประมาณ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564

บริหารงานงบประมาณ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2565

บริหารงานงบประมาณ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/11->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด