สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่บทความ/ความรู้ สามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบบทความ/ความรู้ ควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

การจัดการความรู้


หัวข้อ/รายการ ฝ่าย/งาน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

บริหารงานงบประมาณ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)

บริหารงานงบประมาณ

รายงานการดำเนินงานประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)

บริหารงานงบประมาณ

รายงานการดำเนินงานประจำปี 2564

บริหารงานงบประมาณ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2565

บริหารงานวิชาการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

บริหารงานงบประมาณ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

บริหารงานงบประมาณ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2562-2566

บริหารงานงบประมาณ

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ประจำปีการศึกษา 2565

บริหารงานบุคคล

แผนเผชิญเหตุ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

บริหารงานทั่วไป

ขั้นตอนการดำเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

งานประกันคุณภาพการศึกษา

"บ.จ. ร่วมใจปลอดภัยร่วมกัน"

บริหารงานทั่วไป

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/11->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด