สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่บทความ/ความรู้ สามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบบทความ/ความรู้ ควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

การจัดการความรู้


หัวข้อ/รายการ ฝ่าย/งาน

รายงานการดำเนินการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2566

บริหารงานวิชาการ

ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

บริหารงานวิชาการ

รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566

บริหารงานบุคคล

รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566

บริหารงานบุคคล

รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566

บริหารงานบุคคล

การขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรม/ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566

บริหารงานบุคคล

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง

บริหารงานบุคคล

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

บริหารงานบุคคล

การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

บริหารงานบุคคล

แนวปฏิบัติการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

บริหารงานบุคคล

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

บริหารงานบุคคล

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

บริหารงานบุคคล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/11->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด