สำหรับเจ้าหน้าที่

 หน่วยงานภายในหรือคุณครูท่านใดต้องการเผยแพร่บทความ/ความรู้ สามารถติดต่อขอชื่อผู้ใช้ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ และถ้ามีชื่อผู้ใช้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้โดย คลิกที่นี่

หมายเหตุ: ขนาดของรูปไอคอนสำหรับใช้ใส่ประกอบบทความ/ความรู้ ควรมีขนาด 260x90 พิกเซล หรือถ้ามีขนาดอื่นโปรแกรมจะปรับขนาดให้อัตโนมัติ

การจัดการความรู้


หัวข้อ/รายการ ฝ่าย/งาน

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

บริหารงานบุคคล

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

บริหารงานบุคคล

หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง การโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ไปบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 38 ค. (2)

บริหารงานบุคคล

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สพฐ.

บริหารงานบุคคล

แนวปฏิบัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ.

บริหารงานบุคคล

การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.

บริหารงานบุคคล

เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สพฐ.

บริหารงานบุคคล

แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สพฐ.

บริหารงานบุคคล

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนคุณภาพ สพฐ.

บริหารงานบุคคล

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สพฐ.

บริหารงานบุคคล

เกณฑ์อัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สพฐ.

บริหารงานบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

บริหารงานบุคคล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/11->
คู่มือนักเรียนฯ 039-311-170

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-311-170 โทรสาร 039-313-555 E-mail: chan.benja@bj.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด